[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
21 กันยายน วันประมงแห่งชาติ

อาทิตย์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


  วันประมงแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำอาชีพประมง และเป็นที่ระลึก สร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพของชาวประมงไทย
 
 

 

ประวัติความเป็นมา 

          จากการที่สหกรณ์ประมงสมุทรสาครได้ทำหนังสือ ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 ถึงพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เสนอให้รัฐบาลกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้นเพื่อให้เป็นกำลังใจในการประกอบอาชีพและอาสาปกป้องประเทศทางด้านทะเล นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้พิจารณา ซึ่งได้มอบให้กรมประมงเป็นผู้รับเรื่อง เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรง นอกจากนี้สำนักเลขาธิการได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ราชบัณฑิตยสถานและกรมศิลปากรร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมอีกด้วย

          กรมประมงพิจารณาเห็นว่าอาชีพการประมงทะเล เป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงภัยจากอันตรายในน่านน้ำ และทำรายได้ให้แก่ประเทศชาติปีละหลายพันล้านบาท นอกจากนี้ยังช่วยทำหน้าที่แจ้งข่าวความเคลื่อนไหว ที่อาจเป็นภัยอันตรายแก่ประเทศให้ทางราชการทราบทันแก่เหตุการณ์ สมควรที่จะจัดให้มีวันสำคัญ เพื่อเป็นที่ระลึก เป็นขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพ และเป็นการสนับสนุนอาชีพประมง ทั้งยังเป็นการช่วยเตือนใจคนไทยทั้งชาติให้ช่วยกันอนุรักษ์รักษาทรัพยากร

13 เมษายน วันประมงแห่งชาติ
 

สาเหตุที่ทำให้จำนวนสัตว์น้ำในแหล่งธรรมชาติลดปริมาณอย่างรวดเร็ว มีดังนี้
 

           การขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะ 200 ไมล์ทะเล ทำให้แหล่งประมงของไทยถูกจำกัด

           ความก้าวหน้าทางวิทยาการ คือจะมีอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำที่ทันสมัยขึ้น

           การระบายน้ำเสียจากโรงงานลงสู่แหล่งน้ำลำคลอง

           การขยายแหล่งชุมชน เช่น การสร้างเขื่อน การถมคลอง การขยายถนน

           การทำประมงผิดกฎหมาย เช่น การใช้วัตถุระเบิด การใช้อวนตาถี่ การใช้ไฟฟ้าช็อตปลา ในการจับปลา

 
13 เมษายน วันประมงแห่งชาติ

สำหรับวัตถุประสงค์ของวันประมงแห่งชาติ มีดังนี้
 

          1. เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการประมงไทย และให้กำลังใจแก่ชาวประมงผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่ต้องเสี่ยงภัยในทะเล เพื่อนำทรัพยากรขึ้นมาเป็นอาหารของปวงชนและพัฒนาประเทศ

          2. เพื่อสนับสนุนการปล่อยปลาในวันสงกรานต์ อันเป็นประเพณีนิยมของชาวไทยมาแต่โบราณ

          3. เพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติมิให้สูญพันธุ์

          4. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำแก่ประชาชนทั่วไป เพราะสัตว์น้ำมีคุณค่า เป็นอาหารของประชาชน

          5. เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีทางจิตใจ คือ ก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ เพราะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีอานิสงส์ร่วมกันในวันนี้ที่จะต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรของชาติ และมีความสุขที่ได้บุญกุศลในวันสงกรานต์

          นอกจากนี้ ในวันนี้ทางราชการได้ถือว่าเป็น "วันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ" โดยสนับสนุนให้ประชาชนนำพันธุ์ปลาไปปล่อยตามแหล่งน้ำต่าง ๆ ในโอกาสที่วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งโดยมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงสมควรกำหนดให้ วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันประมงแห่งชาติ" และเห็นสมควรให้หยุดทำการประมง มีการปล่อยปลาในแหล่งน้ำต่าง ๆ รวมทั้งในทะเลด้วย เพื่อเป็นการชดเชยสำหรับการที่ได้ทำการประมงมาตลอดปี 

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เข้าชม : 17


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันลอยกระทง ประวัติ ตำนาน และความเชื่อวันลอยกระทง 29 / ต.ค. / 2563
      23 ตุลาคม วันปิยมหาราช ประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช 22 / ต.ค. / 2563
      21 ตุลาคม วันพยาบาลแห่งชาติ 19 / ต.ค. / 2563
      5 ตุลาคม วันครูโลก 4 / ต.ค. / 2563
      24 กันยายน วันมหืดล 22 / ก.ย. / 2563