[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

 


พันธกิจ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"อำเภอห้วยยอด

แผนกลยุทธิ์การพัฒนาห้องสมุด
 
                        ห้องสมุดประชาชนแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศ  บรรยากาศที่สวยงาม  สงบ  ร่มรื่น  เหมาะแก่การอ่านหนังสือ  การเรียนรู้  มีสื่อหลากหลายที่นำมาใช้บริการตามความหลากหลายทางอาชีพและความต้องการของผู้มารับบริการ  แต่สถานที่ตั้ง  ที่ค่อนข้างอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและไม่มีรถโดยสารผ่าน  การเดินทางต้องใช้รถส่วนตัว  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนกลยุทธิ์และดำเนินงานเพื่อดึงดูดให้มีผู้มารับบริการให้มากขึ้น  ดูจากผู้ที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนได้ร่วมกันจัดตั้งห้องสมุดแห่งนี้ไว้ให้เป็นสมบัติของสาธารณะชน  และชุมชนรายรอบได้ใช้ประโยชน์  ทีมงานดำเนินงานห้องสมุดได้จัดทำแผนกลยุทธิ์เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้มีชีวิตดังนี้
 
 
ปรัชญา
 
            
 
            ห้องสมุดประชาชน  "เฉลิมราชกุมารี"  อำเภอห้วยยอด  แหล่งการเรียนรู้ เชิดชูการอ่าน สืบสานวัฒนธรรม
 
 
วิสัยทัศน์
 
                         ห้องสมุดประชาชน  "เฉลิมราชกุมารี"  อำเภอห้วยยอด  แหล่งการเรียนรู้ เชิดชูการอ่าน สืบสานวัฒนธรรม
 
ที่มีความพร้อมและได้มาตรฐานในระดับสากล
 
 
เป้าประสงค์
 
                        ผู้ใช้บริการเข้าถึงการให้บริการที่ตรงกับความต้องการด้วยสื่อสารสนเทศที่หลากหลายที่ทันสมัย  ทำให้เกิดการเรียรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และพึงพอใจต่อการใช้บริการของ ห้องสมุดประชาชน  "เฉลิมราชกุมารี"  อำเภอห้วยยอด
 
 
พันธกิจ
 
           
 
             เพื่อพัฒนา ห้องสมุดประชาชน  "เฉลิมราชกุมารี"  อำเภอห้วยยอด  ให้เป็น
 
                1.  แหล่งรวบรวมข้อมูลและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
 
                2.  ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนที่เชื่อมโยงความรู้จากภายนอก  มีความเป็นสากลและข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ
 
                3.  ศูนย์การเรียนรู้  เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ อย่างทั่วถึง
 
                4.  ศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการทำมาหากินของคนในชุมชน
 
                5.  ศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อให้บริการ  จัดกิจกรรม  พัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรู้การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีความหลากหลาย  เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 
 
ยุทธศาสตร์
 
                1.  พัฒนาแบบการบริการจัดการ  อย่างเป็นระบบ
 
                2.  นำระบบเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริการจัดการ  การบริการและการประชาสัมพันธ์
 
                3.  จัดหาสื่อสารสสนเทศที่ทันสมัย  ตรงตามความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด
 
                4.  ส่งเสริมสนับสนุนการทำงานแบบมีส่วนร่วมภายในหน้างานและภาคีเคือข่าย
 
                5.  พัฒนารูปแบบและวิธีการเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย
 
                6.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
 
 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
 
                1.  ปริมาณของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ  ของห้องสมุด  มีจำนวนตามที่กำหนด
 
                2.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ  มีความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ  80  ในด้านต่าง  ๆ  ดังนี้
 
                            -  การให้บริการต่าง ๆ  ของห้องสมุด
 
                            -  สื่อสารสนเทศและทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
 
                            -  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน
 
                3.   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ
 
ผลการดำเนินการตามแผน
 
                        จากแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต  สู่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2554 ก่อให้เกิดงาน  โครงการและกิจกรรมต่าง  ๆ  เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์อย่างมากมาย  ในปีงบประมาณ  2554  มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการให้บริการต่าง  ๆ  ดังนี้
 
งานห้องสมุด
 
    -  การบริการยืม - คืน  สื่อสารสนเทศในระบบบาร์โค๊ด  ที่สะดวกและรวดเร็ว
 
    -  การให้บริการสืบค้นหาทรัพยากรสารสนเทศ  ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 
    -  การพัฒนาชั้นวางหนังสือและมุมอ่านหนังสือให้มีความเป็นระบบ  ระเบียบ  สะอาด  สวยงาม  และน่าใช้บริการ
 
    -  โครงการบรรณารักษ์  อาสาฯ  เพื่อการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและสร้างนิสัยรักการอ่าน
 
    -  งานห้องสมุดในสวน  ทางเลือกของนักอ่าน
 
    -  ปรับเปลี่ยนเคาเตอร์บริการ  เพื่อความมีสีสัน  และมีชีวิตชีวา
 
    -  บริการเทคโนโลยีสารนิเทศ
 
    -  บริการแนะนำและให้การจัดห้องสมุด
 
    -  บริการรับสมัครสมาชิก
 
    -  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมการอ่าน
 
    -  งานเทคนิค
 
    -  งานลงทะเบียนหนังสือ
 
    -  งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 
    -  งานซ่อมหนังสือ
 
 เข้าชม : 1583
 
 
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอห้วยยอด
ที่ตั้ง 2 ถนนมหามิตร ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ 0-7527-1498 แฟกซ์ 0-7527-1718 ปรับปรุงเว็บไซต์โดย น.ส.จันทร์เลขา  ทองสิงห์

Janlaekha6436@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05