[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หัวข้อในการรายงาน

1.       ชื่องาน/โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  (วิชาธุรกิจการจัดดอกไม้สด  หลักสูตร 50 ชั่วโมง)

2.       สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2555 2558

ยุทธศาสตร์ที่  ..2...  เรื่อง การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ยุทธศาสตร์ที่  ..4...  เรื่อง การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพให้

สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงาน กศน. นโยบายเร่งด่วน

ข้อที่ 2 เรื่อง เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะผูดอย

โอกาสดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ

ข้อที่ ๔ เรื่อง ยกระดับการฝกอบรมอาชีพและ ศูนยฝกอาชีพชุมชนเพื่อผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพ

ในการแขงขัน รองรับการเขาสูระบบการคาเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นโยบายต่อเนื่อง

ข้อที่..1...  เรื่อง นโยบายดานการศึกษานอกระบบ

ข้อที่..3...  เรื่อง นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

ข้อที่..4...  เรื่อง นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษ

3.       หลักการและเหตุผล

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ โดยจัดทำโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั้งระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด

สำหรับหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำประกอบด้วย 5 กลุ่มสาระ ได้แก่ กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม กลุ่มอาชีพอุตสาหกรรม กลุ่มอาชีพพานิชยกรรมและบริการ กลุ่มอาชีพความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มอาชีพเฉพาะทาง ในการจัดการเรียนรู้กระบวน ที่เน้นการปฏิบัติจริง มีการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ในอาชีพโดยตรง ผู้สอนเป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นผู้ประกอบการในอาชีพนั้น ๆ ให้ความสำคัญต่อการประเมินผลการจบหลักสูตรที่เน้นทักษะ ความสามารถ และการมีผลงาน ชิ้นงาน ที่ได้มาตรฐานออกสู่ตลาดได้ด้วย

ในเนื้อหาหลักสูตรมีองค์ความรู้ครบวงจรประกอบด้วยโครงสร้างของหลักสูตร 4 ตอน คือช่องทางการประกอบอาชีพ  ทักษะของอาชีพ  การบริหารจัดการ และโครงการอาชีพพร้อมแหล่งเงินทุน และให้ผู้เรียนที่เรียนจบจากหลักสูตรอาชีพมีความมั่นใจว่าจะสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ ได้  ซึ่งสอดคล้องกับบริบทของชุมชน  สนองนโยบาย ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป

 

 

4.       วัตถุประสงค์

1)  เพื่อส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2)  เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเอง

ให้สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

5.       เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1)      เชิงปริมาณ

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมินตามหลักสูตรร้อยละ 75

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาร้อยละ 90

2)      เชิงคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้และมีทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น จนสามารถประกอบอาชีพที่เลือกเป็นอาชีพหลักเพื่อการดำรงชีพได้อย่างมั่นคง

6.       ผลการดำเนินงาน

1)      การใช้จ่ายงบประมาณ

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จำนวน 32 ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท       เป็นเงิน  6,400 บาท

(2) ค่าวัสดุ                                                                   เป็นเงิน  9,760 บาท

(3) ค่าถ่ายเอกสาร                                                           เป็นเงิน  1,000 บาท

(4) ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 แผ่น     เป็นเงิน    300 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)                     17,460 บาท      

2)      ผลการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ

เชิงปริมาณ

                             - กศน.ตำบลเขาไพร ได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพวิชาธุรกิจการจัดดอกไม้สด หลักสูตร 50 ชั่วโมง ตามวันเวลาดังกล่าวแล้ว  มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน ผลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน มีผู้เรียนผ่านการประเมินตามหลักสูตร จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 92.5  ซึ่งบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ

                        เชิงคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะมาประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจำวันสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้และมีทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น จนสามารถประกอบอาชีพที่เลือกเป็นอาชีพหลักเพื่อการดำรงชีพได้อย่างมั่นคง 

3)      ภาพประกอบ


   

      

 

7.       ปัญหาและอุปสรรค

- ผู้เรียนบางคนไม่สามารถมาเรียนได้อย่างต่อเนื่องเพราะมีภาระหน้าที่อื่นต้องไปทำระหว่างการเรียน

8.       ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานต่อไป

1)      ควรมีการศึกษาดูงานตามร้านจัดดอกไม้สดบ้าง เพื่อเป็นการเรียนรู้นอกสถานที่เข้าชม : 647
 
 
กศน.ตำบลเขาไพร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา
ที่อยู่ 89  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   เบอร์โทร 0612157381
e-mail : giftn9n@mail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05