[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

หัวข้อในการรายงาน

๑.      ชื่องาน/โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรธุรกิจขนมไทย จำนวน 40 ชั่วโมง) 

๒.      สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์ที่  ..2...  เรื่อง การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ยุทธศาสตร์ที่  ..4...  เรื่อง การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอาชีวศึกษาและการฝึกอาชีพให้

สอดคล้องกับตลาดแรงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงาน กศน. นโยบายเร่งด่วน

ข้อที่ 2 เรื่อง เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะผูดอย

โอกาสดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ

ข้อที่ ๔ เรื่อง ยกระดับการฝกอบรมอาชีพและ ศูนยฝกอาชีพชุมชนเพื่อผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพ

ในการแขงขัน รองรับการเขาสูระบบการคาเสรีของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นโยบายต่อเนื่อง

ข้อที่..1...  เรื่อง นโยบายดานการศึกษานอกระบบ

ข้อที่..3...  เรื่อง นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

ข้อที่..4...  เรื่อง นโยบายดานการสนับสนุนโครงการพิเศษ

 

๓.      หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้ประชาชนได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเอง      

ในการนี้ กศน.ตำบลเขาไพร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา ได้จัด

กิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรธุรกิจขนมไทย จำนวน 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลเขาไพร เพื่อนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนของตนเองต่อไป

 

๔.      วัตถุประสงค์

1)  เพื่อส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2)  เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเอง

ให้สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

๕.      เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1)      เชิงปริมาณ

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมินตามหลักสูตรร้อยละ 90

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาร้อยละ 90

2)      เชิงคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองให้สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 

๖.      ผลการดำเนินงาน

๑)      การใช้จ่ายงบประมาณ

              (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จำนวน 25 ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท  เป็นเงิน 5,000 บาท

(2) ค่าวัสดุฝึก                                                              เป็นเงิน 4,900 บาท

(3) ค่าถ่ายเอกสาร                                                         เป็นเงิน    200 บาท

(4) ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการขนาด 1x2 เมตร จำนวน 1 แผ่น เป็นเงิน    300 บาท

                           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)                                  10,400 บาท               

๒)      ผลการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ

เชิงปริมาณ

                             - ได้จัดกิจกรรมตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรธุรกิจขนมไทย  จำนวน  40 ชั่วโมง  ให้กับประชาชนตำบลเขาไพร เพื่อนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนของตนเอง ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  ในวันที่ 17-24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 12.00 –17.00 น. มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนผู้เรียน 20 คน ผลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน โดยมีนางจิตรา  วีระสุข เป็นวิทยากร ขนมที่ได้ทำการสอนได้แก่ ขนมยาหนม ขนมรีซัม ขนมปากหม้อ ขนมวุ้น ขนมโกสุย มีผู้เรียนผ่านการประเมินตามหลักสูตร จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 91.5   

                        เชิงคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองให้สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

 

๓)      ภาพประกอบ

   
   

 

๗.      ปัญหาและอุปสรรค

1) ผู้เรียนบางคนมาเรียนไม่ตรงเวลาเนื่องจากต้องไปทำธุระส่วนตัวก่อนทำให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่อง

2) ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนการทำขนมต้องหยิบยืมมาบ้าง

๘.      ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานต่อไป

1) ควรสอบถามผู้เรียนก่อนทำการสอนครั้งต่อไปถ้าส่วนใหญ่มาเรียนวันใดไม่ได้ควรเลื่อนวันเรียนได้

เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเองเข้าชม : 661
 
 
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเขาไพร
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอรัษฎา
ที่อยู่ 134  หมู่ที่ 2 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   เบอร์โทร 0810777561
E-mail : bum.kessara@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05