[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หัวข้อในการรายงาน

1.       ชื่องาน/โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (การอบรมเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและการกีฬาต้านยาเสพติด หลักสูตร 5 ชั่วโมง)

2.       สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์ที่  ..2...  เรื่อง การสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงาน กศน. นโยบายเร่งด่วน

ข้อที่ 2 เรื่อง เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะผูดอย

โอกาสดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพ

นโยบายต่อเนื่อง

ข้อที่..1...  เรื่อง นโยบายดานการศึกษานอกระบบ

ข้อที่..3...  เรื่อง นโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูของชุมชน

3.       หลักการและเหตุผล
ด้วย กศน.ตำบลเขาไพร ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎาและองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาไพร ผู้นำท้องถิ่น  มีความตระหนักถึงสภาพปัญหาของชุมชนเกี่ยวกับพิษภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชนและประชาชนในชุมชนและเห็นว่าการป้องกันปัญหาดังกล่าวโดยการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมด้านกีฬาของตำบล ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาทในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและเพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกันพิษภัยจากยาเสพติดและส่งเสริมสุขภาพที่ดีเยาวชนและประชาชนในชุมชนด้วย จึงได้จัดทำโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยการอบรมเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและการกีฬาต้านยาเสพติด หลักสูตร 5 ชั่วโมง นี้ขึ้น 

4.       วัตถุประสงค์

1)  เพื่อส่งเสริมและจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2)  เพื่อนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเอง

ให้สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

5.       เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ)

1)      เชิงปริมาณ

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการประเมินตามหลักสูตรร้อยละ 85

- เป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาร้อยละ 90

2)      เชิงคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถ

นำไปใช้ในการป้องกันภัยจากโรคติดต่อในชุมชน 

6.       ผลการดำเนินงาน

1)      การใช้จ่ายงบประมาณ

              (1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน จำนวน 5 ชั่วโมงๆ ละ 200 บาท     เป็นเงิน 1,000  บาท

(2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 20 บาท จำนวน 35 คน  เป็นเงิน   700  บาท

              (3) ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 45 บาท จำนวน 35 คน                      เป็นเงิน 1,575  บาท

(4) ค่าไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ                                      เป็นเงิน   300  บาท

              (5) ค่าจ้างถ่ายเอกสารใบความรู้สำหรับการอบรมฯ                     เป็นเงิน   350  บาท

     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สามพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)                         3,925  บาท              

2)      ผลการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการ

เชิงปริมาณ

                             - กศน.ตำบลเขาไพร ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพและการกีฬาต้านยาเสพติด หลักสูตร 5 ชั่วโมง ตามวันเวลาดังกล่าวแล้ว  มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน ผลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 36 คน มีผู้เรียนผ่านการประเมินตามหลักสูตร จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 97.2  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาคิดเป็นร้อยละ 96.4  บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ

                        เชิงคุณภาพ

- ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจำวันและพัฒนาตนเองให้สามารถแก้ไขปัญหาและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม 

3)      ภาพประกอบ

  


7.       ปัญหาและอุปสรรค

-

8.       ข้อเสนอแนะ/แนวทางการดำเนินงานต่อไป

1)      ควรจัดอบรมให้นักกีฬาทุกประเภทก่อนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประจำปีเพื่อให้นักกีฬามีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎ กติกา มารยาทในการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเข้าชม : 733
 
 
กศน.ตำบลเขาไพร
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา
ที่อยู่ 89  หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง   เบอร์โทร 0612157381
e-mail : giftn9n@mail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05