[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
 
  บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
 

นางนภา จิโรภาส
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางละออง  ภู่กลาง
ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวพนิดา พุ่มขำ

ศึกษานิเทศชำนาญการ

กลุ่มงานอำนวยการ
นางอุษา  บุญทอง
พนักงานพิมพ์ ส 4
นางรัชนี  รัตนะ
พนักงานพิมพ์ ส4

นางศรสวรรค์  พุมโกมล

นักวิชาการเงินและบัญชี
 

นางสาวกนกอร กองมี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวภาวดี สุขมาก
นักจัดการงานทั่วไป

นางพิมภักดิ์ วิ้นฉ้วน
นักวิชาการพัสดุ

 
นางจีราวรรณ ชูอินทร์
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนันทา ภิรมย์พร
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวอัจฉรี วีระเสถียร
นักจัดการงานทั่วไป

นายเกรียงศักดิ์ บริบูรณ์
พนักงานขับรถยนต์ ส 2

นายอนุวัต ยงประเดิม
พนักงานขับรถยนต์

นายศุภชัย เจ้าฝัน
พนักงานขับรถยนต์

นางอรนุช ไตรญาณ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
 

นายประพันธ์ เพ็ญจันทร์
ช่างเทคนิค
 

นายวัฒนา แก้วมี
ยามรักษาความปลอดภัย
 

นายวชิราวุธ สุวรรณ
ยามรักษาความปลอดภัย
   

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการพัฒนา

นายทวีศักดิ์ ไตรญาณ
นักวิชาการศึกษา

นายวัชระ สุวรรณประทีป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนุชรีย์  บวชชุม
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายภาสกร กานต์รวีวงศ์
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
 
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

นายสุริยา จันทรัฐ
       นักวิชาการศึกษา

นางสาวพรวิรินทร์ วิ้นฉ้วน
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุคนท์ธา แซ่เขา
นักวิชาการศึกษา

นายธนากร เยาว์ดำ
นักวิชาการศึกษา
   
 
กลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษ

นางสาวนันทวรรณ ทองรัตน์
นักวิชาการศึกษา
                                                                                                             
 
   กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย

นายนพรัตน์  โชติเกษมกุล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                                                                                                    
 

บุคลากร Old


เข้าชม : 812
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดตรัง
ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง  จังหวัดตรัง 92000 
โทรศัพท์ 075-218440 โทรสาร 075-219016 
trang@trang.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05