[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 

  

  

10 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
27 - 28 พฤษภาคม 2561 จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับตำบล กศน.ตำบลบ้านควน หลักสูตรการทำการค้าออนไลน์ (E-commeace) จำนวน 12 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบการอบรม
กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับตำบล กศน.ตำบลบ้านควนหลักสูตรการทำการค้าออนไลน์ (E-commeace) ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบการอบรม ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลบ้านควน โดยมี นางสาวสุพัตรา หนูแก้ว ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เป็นวิทยากร
10 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2561 จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับตำบล กศน.ตำบลบ้านควน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบการอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literlacy )จำนวน 12 ชั่วโมง
กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับตำบล กศน.ตำบลบ้านควน ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบการอบรม หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literlacy ) ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลบ้านควน โดยมี นางสาวสุพัตรา หนูแก้ว ตำแหน่งครู กศน.ตำบล เป็นวิทย
10 / ก.ค. / 2561 : เศรษฐกิจพอเพียง
25 มิถุนายน 2561 จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร วิชาการปลูกผักสวนครัว ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจ
กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วิชาการปลูกผักสวนครัว หลักสูตร 3 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังชั่วโมง มีผู้เรียนจำนวน 10 คน ชาย
10 / ก.ค. / 2561 : เศรษฐกิจพอเพียง
12 มิถุนายน 2561 โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร วิชาการปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง หลักสูตร 3 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2561
กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรวิชาการปลูกต้นอ่อนผักบุ้ง หลักสูตร 3 ชั่วโมง ประจำปีงบประมาณ 2561ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลบ้านควน (กศน.ตำบลบ้านควน) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอ
10 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
3 มิถุนายน 2561 โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 5 ชั่วโมง
กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ณ วัดเกาะมะม่วง ม.6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมี นางสมศรี สุขผอม เป็นวิทยากร
10 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
5 - 17 มิถุนายน 2561 จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการ มีงานทำ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 วิชาช่างเชื่อมโลห ะหลักสูตร 60 ชั่วโมง
กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการ มีงานทำ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ กศน.ตำบลบ้านควน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง มีผู้เรียนจำนวน 15 คน ชาย 12 คน หญิง 3 คน โดยมีนายชัยญวัตร เกิดทอง เป็นวิทยากร
10 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
20 มิถุนายน 2561 จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมโกสุ้ย หลักสูตร 3 ชั่วโมง
กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำขนมโกสุ้ย ณ บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีผู้เรียนจำนวน 7 คน หญิง 7คน โดยมี นางเพ็ญพร กันหาจันทร์
10 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
19 มิถุนายน 2561 จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจวิชาการทำติ่มซำ ขนมจีบไส้หมู หลักสูตร 3 ชั่วโมง
กศน.ตำบลบ้านควน โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำติ่มซำ ขนมจีบไส้หมู ณ บ้านเลขที่ 25/3 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังมีผู้เรียนจำนวน 7 คน หญิง 7 คน โดยมี นายอนุสรณ์
10 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
18 มิถุนายน 2561 จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาขนมบัวหิมะ หลักสูตร 3 ชั่วโมง
กศน.ตำบลบ้านควนจัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ การมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาขนมบัวหิมะ ณ บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง มีผู้เรียนจำนวน 7 คน หญิง 6 คน ชาย 1 คน โดยมีนางจินดา คงน
10 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
12 มิถุนายน 2561จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจสนใจ วิชาการทำขนมปุยฝ้าย หลักสูตร 3 ชั่วโมง
กศน.ตำบลบ้านควนจัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมปุยฝ้าย ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังผู้เรียนจำนวน 7 คน หญิง 7 คน โดยมีนางเพ็ญพร กันหาจันทร์
10 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
11 มิถุนายน 2561 จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการ มีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมฝอยทอง หลักสูตร 3 ชั่วโมง
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการ มีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมฝอยทอง หลักสูตร 3 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. มีผู้เรียนจำนวน 7
10 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
9 - 10 มิถุนายน 2561จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อ จัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ กลุ่มสนใจ วิชาซาลาเปาไส้หมู หลักสูตร 6 ชั่วโมง การมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาซาลาเปาไส้หมู ณ วัดควนนาแค หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00
10 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
โครงการจัดการศึกษาอาชีพการมีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ วิชาการทำขนมฝอยทอง หลักสูตร 3 =yj;F,\'
โครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการ มีงานทำ พัฒนาทักษะอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำขนมฝอยทอง ณ บ้านเลขที่ 32/97 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.
14 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นั่งที่ไหนอ่านที่นั้น หนังสือดีๆ สู่ชุมชน กศน.ตำบลบ้านควน นำหนังสือไปหมุนเวียนยังบ้านหนังสือชุมชนตำบลบ้านควน จำนวน 2 แห่ง พร้อมด้วยบรรณารักษ์ ครู กศน.บ้านควน และครู
วันที่ 24 ตุลาคม 2560 นั่งที่ไหนอ่านที่นั้น หนังสือดีๆ สู่ชุมชน กศน.ตำบลบ้านควน นำหนังสือไปหมุนเวียนยังบ้านหนังสือชุมชนตำบลบ้านควน จำนวน 2 แห่ง พร้อมด้วยบรรณารักษ์ ครู กศน.บ้านควน และครู
14 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนกศน.ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 22 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนกศน.ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 22 มิถุนายน 2560
14 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 กศน.บ้านควนจัดกิจกรรมอัธยาศัย รถโมบายเคลื่อนที่และกิจกรรมห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 กศน.บ้านควนจัดกิจกรรมอัธยาศัย รถโมบายเคลื่อนที่และกิจกรรมห้องสมุด ณ โรงเรียนวัดเกาะมะม่วง ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
14 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวต หลักสูตร ประชาธิปไตยและการเลือตั้ง ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลบ้านควน หมู่ที่ 4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวต หลักสูตร ประชาธิปไตยและการเลือตั้ง ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบลบ้านควน หมู่ที่ 4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ครูสุพัตรา หนูแก้ว ครูศุภวรรณ อนุพันธนันท์ และครูชนาธิป ลิ้นหล่อ เป็นวิทยากรสอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ อบต.บ้านควน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ครูสุพัตรา หนูแก้ว ครูศุภวรรณ อนุพันธนันท์ และครูชนาธิป ลิ้นหล่อ เป็นวิทยากรสอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ อบต.บ้านควน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 17 - 26 พฤษภาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชาธุรกิจขนมไทย จำนวน 40 ชั่วโมง ณ วัดควนนาแค ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 17 - 26 พฤษภาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ วิชาธุรกิจขนมไทย จำนวน 40 ชั่วโมง ณ วัดควนนาแค ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
13 / พ.ย. / 2560 : กิจกรรม กศน.บ้านควน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560กศน.ตำบลบ้านควน สอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ หมู่ที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 กศน.ตำบลบ้านควน สอนการทำดอกไม้จันทน์ ณ หมู่ที่ 3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
กศน.ตำบลบ้านควน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่   อบต.บ้านควน  เบอร์โทร 0884459162Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05