:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
วันเดือนปี 24 พ.ย. 2563 เมื่อเวลา 16:14:51
จาก กศน.อำเภอวังวิเศษ
ที่ ศธ ศธ 0210.3007/842

 อ้างถึง หนังสือ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ที่ ศธ 0210.30/1810  ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ขอให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความละเอียดความทราบแล้วนั้น


ในการนี้ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ  ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  ตามเอกสารดังแนบ