:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่
วันเดือนปี 19 ส.ค. 2562 เมื่อเวลา 11:10:25
จาก กศน.อำเภอห้วยยอด
ที่ ศธ ที่ ศธ 0210.3009/0738

 ด้วย กศน.อำเภอห้วยยอด  มีความประสงค์ขออนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่  เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับเด็กและเยาวชน  ในวันอังคารที่  27  สิงหาคม  2562  ตั้งแต่เวลา  08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนวัดห้วยนาง  ตำบลห้วยนาง  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ดาวน์โหลดไฟล์ที่1