:: ระบบจัดการ หนังสือราชการ ::

เรื่อง ส่งแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ตามมาตรการ 4 P
วันเดือนปี 19 ก.ค. 2562 เมื่อเวลา 14:25:37
จาก กศน.อำเภอหาดสำราญ
ที่ ศธ 0210.3010/348

 ส่งแผนปฏิบั