เรื่อง  ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สกร.จังหวัดตรัง 2566
วัน เวลา ส่ง  2023-09-1316:38:34
จาก  กลุ่มงานอำนวยการ
ที่ ศธ  07044/679

 ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  สกร.จังหวัดตรัง 2566   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1