เรื่อง   แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษารักษาการ ในตำแหน่งไว้เป็นการล่วงหน้า
วัน เวลา ส่ง  2023-09-1315:34:56
จาก  กลุ่มงานอำนวยการ
ที่ ศธ  07004/674

  แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและ


บุคลากรทางการศึกษารักษาการ

ในตำแหน่งไว้เป็นการล่วงหน้า


   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1