เรื่อง  การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยระบบ KTB
วัน เวลา ส่ง  2022-08-1117:24:36
จาก  กลุ่มงานอำนวยการ
ที่ ศธ  0210.30/1240

 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยระบบ KTB   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1