เรื่อง  การประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการฯ
วัน เวลา ส่ง  2020-01-2709:41:23
จาก  กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
ที่ ศธ  0210.30/165

การประเมินส่วนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการฯ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1