เรื่อง  (ด่วนที่สุด) ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในลักษณะประจำ
วัน เวลา ส่ง  2019-03-2510:46:18
จาก  กลุ่มงานอำนวยการ
ที่ ศธ  0210.30/492

ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในลักษณะประจำ   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1