เรื่อง
ปฏิบัติ
14 พ.ค. 2567 โครงการประชุมปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับ ผลสัมฤ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด โครงการเปิดเทอมสร้างสุข ให้ความรักก่อนให้ความรู้ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด กำหนดวันคล้ายวัน สถาปนากรมส่งเสริมการรู้ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด ขอเชิญบุคลากรในสังกัดท่าน เข้าโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้าง อาสาสมัครกาชาดเตรียมพร้อมร *เฉพาะ (เมืองตรัง) (ย่านตาขาว) (สิเกา) (นาโยง) รับหมดแล้ว
09 พ.ค. 2567 การโอนเงินเข้าบัญชีผู้ยืมเงินงบประมาณ *เฉพาะ สกร.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
09 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด แจ้งปฏิทินการรายงานข้อมูล และสถิติของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2567 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
09 พ.ค. 2567 การดำเนินโครงการบูรณา การความร่วมมือของทุกภาคส่วน กิจกรรมที่ 2 เผยแพร่ความรู้ การดำเนินการให้ได้มา *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) รับหมดแล้ว
09 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด การกำหนดอัตราเงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง และการ กำหนดอัตราเงินเดือนชดเชย และจ สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
09 พ.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์โครงการ MOE Content Creator Awards กระทรวงศึกษา สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ