เรื่อง
ปฏิบัติ
13 ก.พ. 2563 ขอส่งประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันกีฬาฯ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
13 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์รับย้าย / รับโอนข้าราชการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.พ. 2563 เชิญประชุมซักซ้อมขบวนพาเหรดฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
13 ก.พ. 2563 การติดตามผลการอบรมหลักสูตรพาณิชฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.พ. 2563 โครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.พ. 2563 อนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
13 ก.พ. 2563 มาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์ และ การประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคฯ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
13 ก.พ. 2563 อนุญาตให้พานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
13 ก.พ. 2563 อนุญาตให้พานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
12 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์การอบรม กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว