เรื่อง
ปฏิบัติ
04 เม.ย. 2562 แจ้งข้อเสนอแนะจากการตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามฯ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
04 เม.ย. 2562 การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
04 เม.ย. 2562 ตอบแบบสำรวจเรื่อง การรับรู้ เข้าใจ และการนำทิศทางองค์การไปใช้การปฏิบัติงานบุคลากรฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
04 เม.ย. 2562 (ด่วนที่สุด) เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการชุมชนลูกเสือบำเพ็ญฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
02 เม.ย. 2562 การเตรียมการเพื่อรองรับร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 เม.ย. 2562 รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมแข่งขันกีฬาครู กศน.อันดามันเกมส์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 เม.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์นักกีฬาวอลเล่ย์บอล *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) (สิเกา) (ห้วยยอด) (นาโยง) 1รับไม่ครบ
02 เม.ย. 2562 การจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 เม.ย. 2562 เชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ เทศบาลนครตรัง ประจำปี 2562 *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
01 เม.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารฯ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว