เรื่อง
ปฏิบัติ
21 ก.ย. 2565 การจัดทำข้อเสนอโครงการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน กศน.จังหวัดตรังประจำปีงบประมาณ  กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ก.ย. 2565 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย เพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
21 ก.ย. 2565 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย เพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
21 ก.ย. 2565 บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุมคามนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ก.ย. 2565 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่ 1 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ก.ย. 2565 ขอความร่วมมือสำรวจราบชื่อกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบ ในประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษ *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (นาโยง) รับหมดแล้ว
20 ก.ย. 2565 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยระบบ KTB กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 ก.ย. 2565 ผลการจัดการอบรมหลักสูตรการอบรมบุคลากรสังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ *เฉพาะ (เมืองตรัง) (สิเกา) รับหมดแล้ว
20 ก.ย. 2565 ด่วนที่สุด การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวั *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) (สิเกา) (ห้วยยอด) (วังวิเศษ) รับหมดแล้ว