เรื่อง
ปฏิบัติ
17 ก.พ. 2563 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง *เฉพาะ กศน.อำเภอนาโยง รับแล้ว
17 ก.พ. 2563 อนุญาตให้พานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว
17 ก.พ. 2563 อนุญาตให้พานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
17 ก.พ. 2563 ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
17 ก.พ. 2563 อนุญาตให้เดินทางไปราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
17 ก.พ. 2563 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
17 ก.พ. 2563 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
17 ก.พ. 2563 (ด่วนที่สุด) การจัดสรรวงเงินให้กู้ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาฯ (สิ่งส่งมาด้วยทางไลน์สารบรรณ) ไม่ได้ระบุ รับ
15 ก.พ. 2563 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษารักษาการในตำแหน่ง *เฉพาะ (กันตัง) (ย่านตาขาว) รับหมดแล้ว
15 ก.พ. 2563 อนุญาตแต่งตั้งวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว