เรื่อง
ปฏิบัติ
05 ก.ค. 2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว
05 ก.ค. 2562 อนุมัติแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 *เฉพาะ กศน.อำเภอนาโยง รับแล้ว
05 ก.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) แจ้งกำหนดการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.ฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
05 ก.ค. 2562 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561(สิ่งที่ส่งมาด้วยทางไลน์สารบรรณ เนื่องจาก กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
05 ก.ค. 2562 การส่งรูปเล่มผู้ประสบความสำเร็จจากโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยทางไลน์สารบรรณ เนื่องจา กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
05 ก.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
04 ก.ค. 2562 เชิญสมาชิก กบข.เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก ประจำปี 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
04 ก.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่ของข้าราชการฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
04 ก.ค. 2562 อนุมัติแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 *เฉพาะ กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
03 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่" รุ่นที่ 6 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ