เรื่อง
ปฏิบัติ
20 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ *เฉพาะ สกร.อำเภอสิเกา รับแล้ว
15 พ.ค. 2567 รายงานข้อมูลผู้ขอรับ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด การให้พนักงานราชการ ปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด การประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมความมั่นคงและ เสริมสร้างการรับรู้สถาบันของชาติฯ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 พ.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์วิทยากรฯ *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) รับหมดแล้ว
15 พ.ค. 2567 อนุเคราะห์ใช้สถานที่พร้อมอุปกรณ์ *เฉพาะ สกร.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
15 พ.ค. 2567 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 พ.ค. 2567 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมติดตาม การขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่  สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
14 พ.ค. 2567 ขอส่งคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
14 พ.ค. 2567 แนวปฏิบัติราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ