เรื่อง
ปฏิบัติ
15 ก.ย. 2566 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง *เฉพาะ (วังวิเศษ) (รัษฎา) 1รับไม่ครบ
13 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด การรายงานข้อมูลสถานที่ตั้ง และลักษณะพื้นที่ตั้งของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน(ศรช) *เฉพาะ (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) รับหมดแล้ว
13 ก.ย. 2566 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยระบบ KTB  สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด เชิญคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 *เฉพาะ (กันตัง) (วังวิเศษ) รับหมดแล้ว
13 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ สกร.จังหวัดตรัง 2566 *เฉพาะ (เมืองตรัง) (ห้วยยอด) รับหมดแล้ว
13 ก.ย. 2566 แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษารักษาการ ในตำแหน่งไว้เป็นการล่วงหน้า *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (สิเกา) (วังวิเศษ) รับหมดแล้ว
13 ก.ย. 2566 การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ก.ย. 2566 เชิญประชุมประจำเดือน ก.ย. 2566 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ก.ย. 2566 โครงการทุนการศึกษาเพื่อ ผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 *เฉพาะ (กันตัง) (สิเกา) รับหมดแล้ว
12 ก.ย. 2566 มอบหมายร่วมการประชุมประชาคมท้องถิ่น *เฉพาะ สกร.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว