เรื่อง
ปฏิบัติ
22 เม.ย. 2562 ขอเชิญเป็นเกียรติร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รุ่นที่ 1/2562 *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
18 เม.ย. 2562 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 เม.ย. 2562 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
18 เม.ย. 2562 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
18 เม.ย. 2562 ขอความร่วมมือเข้าร่วมประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 เม.ย. 2562 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการถ่ายทอดสด และเผยแพร่การใช้พลังงานชีวมวล *เฉพาะ (กันตัง) (นาโยง) รับหมดแล้ว
18 เม.ย. 2562 ขอความร่วมมือสถานศึกษา ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 เม.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 เม.ย. 2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง *เฉพาะ (ปะเหลียน) (สิเกา) รับหมดแล้ว
17 เม.ย. 2562 เชิญประชุม กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว