เรื่อง
ปฏิบัติ
23 เม.ย. 2562 เชิญประชุมร่วมเริ่มต้นการดำเนินงาน (Kickff Meeting) *เฉพาะ กศน.อำเภอวังวิเศษ ยังไม่รับ
23 เม.ย. 2562 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 เม.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะลำบากฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 เม.ย. 2562 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกการปฏิบัติงาน กศน.ดีเด่น ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอันดามัน ปร กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 เม.ย. 2562 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 เม.ย. 2562 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 *เฉพาะ กศน.อำเภอนาโยง รับแล้ว
22 เม.ย. 2562 (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการและการแข่งขันกีฬา บุคลากรหน่วยงานสถานศึกษา สำนักง กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 เม.ย. 2562 ส่งข้อมูลนักศึกษารายบุคคลที่ลงทะเบียนเรียนภาคที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 เม.ย. 2562 รายงานจำนวนผู้เข้ารับการเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
22 เม.ย. 2562 การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีกา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ