เรื่อง
ปฏิบัติ
21 พ.ค. 2567 ขอส่งคู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุฯ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 พ.ค. 2567 อนุญาตให้พานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา *เฉพาะ สกร.อำเภอกันตัง รับแล้ว
21 พ.ค. 2567 การโอนเงินเข้าบัญชี ผ่านระบบ KTB สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 พ.ค. 2567 แก้ไขเพิ่มเติมแนวทาง การดำเนินงานส่งเสริมและ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด การส่งข้อมูลจำนวน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลเด็กวัยเรียนทั่วประเทศฯ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 พ.ค. 2567 แนวปฏิบัติราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ *เฉพาะ สกร.อำเภอสิเกา รับแล้ว
15 พ.ค. 2567 รายงานข้อมูลผู้ขอรับ การประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 พ.ค. 2567 ด่วนที่สุด การให้พนักงานราชการ ปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว