เรื่อง
ปฏิบัติ
10 ก.ค. 2562 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบรายวิชาเลือกภาคเรียนที่ 1 /2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
10 ก.ค. 2562 แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
10 ก.ค. 2562 การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
10 ก.ค. 2562 การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
10 ก.ค. 2562 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศและค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
09 ก.ค. 2562 ขอเชิญร่วมโครงการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานกศน.ฯ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
09 ก.ค. 2562 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง *เฉพาะ กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
05 ก.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) การส่งรายงานการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย *เฉพาะ กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
05 ก.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นต้น กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
05 ก.ค. 2562 อนุมัติแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม) *เฉพาะ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว