เรื่อง
ปฏิบัติ
03 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด เชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
02 ก.พ. 2566 การโอนเงินรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว
02 ก.พ. 2566 อนุญาตให้ไปศึกษาดูงาน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 ก.พ. 2566 ขอส่งสำเนาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล *เฉพาะ (ปะเหลียน) (ห้วยยอด) รับหมดแล้ว
02 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
01 ก.พ. 2566 ด่วนที่สุด การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 ก.พ. 2566 ขอความร่วมมือขอเชิญกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เข้ารับการอบรม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 ก.พ. 2566 แจ้งแนวทางการดำเนินงาน การประเมินเทียบระดับการศึกษา 2/2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 ก.พ. 2566 อนุญาตให้พานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
31 ม.ค. 2566 นำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์และหนังสือชุดความรู้ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ