เรื่อง
ปฏิบัติ
21 พ.ค. 2561 (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 34/2561 *เฉพาะ (กันตัง) (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) (สิเกา) (นาโยง) (รัษฎา) (หาดสำราญ) ยังไม่รับ
18 พ.ค. 2561 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวิจัย กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 พ.ค. 2561 ขอเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี *เฉพาะ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
18 พ.ค. 2561 เชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 พ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ค. 2561 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ค. 2561 ขอเชิญประชุมตรวจสอบหลักฐานเอกสารเบื้องต้นเพื่อขอรับสิ่งอํานวยความสะดวกฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 พ.ค. 2561 ขอขอบคุณและแจ้งผลการประกวด ศส.ปชต.ดีเด่น ระดับจังหวัด กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมขับเคลือนการดําเดินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามปณิธาน ฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 พ.ค. 2561 แจ้งกําหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ปลายภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ