เรื่อง
ปฏิบัติ
11 ส.ค. 2565 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารด้วยระบบ KTB กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
11 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และใบสมัครโครงการประกวดเต้น To Be Number One Cover Dance Contestฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
11 ส.ค. 2565 ประกาศผลการประกวดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสา 2565 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
10 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
10 ส.ค. 2565 ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติฯ *เฉพาะ (เมืองตรัง) (ห้วยยอด) รับหมดแล้ว
10 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลการดำเนินการเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์ของผู้เรียนเข้าสู่หลักสูตรการศึกษาฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
10 ส.ค. 2565 การติดตามข้อมูลนักศึกษาตกหล่น และออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
10 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วม พิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
10 ส.ค. 2565 ขอเชิญเข้าร่วมการสมัมนาวิชาการ สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองเงินฝาก และการคุ้มครองผู้ใช้บ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
10 ส.ค. 2565 ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว