เรื่อง
ปฏิบัติ
19 เม.ย. 2567 อนุมัติให้เดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว *เฉพาะ สกร.อำเภอกันตัง ยังไม่รับ
19 เม.ย. 2567 การคัดเลือกและตัดสินห้องสมุด ประชาชนเคลื่อนที่ดีเด่น ระดับภาคใต้ 2567 *เฉพาะ สกร.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
19 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 20 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 เม.ย. 2567 การออกเอกสารหลักฐานการศึกษา สำหรับผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 เม.ย. 2567 ด่วนที่สุด กำหนดการสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 เม.ย. 2567 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ *เฉพาะ (ปะเหลียน) (สิเกา) รับหมดแล้ว
17 เม.ย. 2567 การประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้เรียนฯ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 เม.ย. 2567 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(ต่อ) สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 เม.ย. 2567 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 เม.ย. 2567 ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ *เฉพาะ สกร.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว