เรื่อง
ปฏิบัติ
25 พ.ย. 2563 สำรวจความต้องการของสถานศึกษา ที่มีความต้องการพัฒนา "สถานศึกษาพอเพียง"ฯ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
25 พ.ย. 2563 การประเมินสถานศึกษาพอเพียงแล ะศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
25 พ.ย. 2563 การสร้างกระแสจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ของจังหวัดตรัง กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
25 พ.ย. 2563 การลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบฯ 2/2563 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
25 พ.ย. 2563 ส่งข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2563 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
25 พ.ย. 2563 กำหนดการส่งข้อมูลรายชื่อผู้เข้าสอบ N-NET 2/2563 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
25 พ.ย. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 2563 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
25 พ.ย. 2563 เชิญประชุม กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
24 พ.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) การดำเนินการจัดกิจกรรม "สำนักงาน กศน.ส่งความสุขให้น้อง" กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
23 พ.ย. 2563 มอบหมายหน้าที่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน ในร้านนาวากาชาดจังหวัดตรัง 2563 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว