เรื่อง
ปฏิบัติ
25 ก.พ. 2564 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ยืมเงินงบประมาณ *เฉพาะ กศน.อำเภอรัษฎา ยังไม่รับ
25 ก.พ. 2564 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ยืมเงินงบประมาณ *เฉพาะ กศน.อำเภอรัษฎา ยังไม่รับ
25 ก.พ. 2564 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ยืมเงินงบประมาณ *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
25 ก.พ. 2564 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ยืมเงินงบประมาณ *เฉพาะ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
25 ก.พ. 2564 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ยืมเงินงบประมาณ *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
25 ก.พ. 2564 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ยืมเงินงบประมาณ *เฉพาะ กศน.อำเภอนาโยง ยังไม่รับ
25 ก.พ. 2564 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ยืมเงินงบประมาณ *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน ยังไม่รับ
25 ก.พ. 2564 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ผู้ยืมเงินงบประมาณ *เฉพาะ กศน.อำเภอวังวิเศษ ยังไม่รับ
25 ก.พ. 2564 (ด่วนที่สุด) ข้อเสนอแนะ/ข้อสั่งการเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์ฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 ก.พ. 2564 โอนเงินค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษา ที่แต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว