เรื่อง
ปฏิบัติ
02 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาศวันสำคัญของชาติไทยฯ ไม่ได้ระบุ รับ
01 มิ.ย. 2566 สรุปผลคะแนนการจัดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด แจ้งปฏิทินการรายงายข้อมูลและ สถิติของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ 66 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด แจ้งเกณฑ์การประส่วนราชการตามนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 2566 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 มิ.ย. 2566 ด่วนที่สุด การส่งข้อมูลจำนวนแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
01 มิ.ย. 2566 ผลการประเมินคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2566ระดับจังหวัด สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
31 พ.ค. 2566 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน การยื่นขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องผู้ได้รับผลกระทบฯ *เฉพาะ สกร.อำเภอปะเหลียน ยังไม่รับ
30 พ.ค. 2566 ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษในวาระครบรอบ 45ปี ซีไรต์มาไกลมาก สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
30 พ.ค. 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิขอรับทุนการศึกษารายปีฯ *เฉพาะ สกร.อำเภอปะเหลียน ยังไม่รับ
30 พ.ค. 2566 การดำเนินโครงการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ