เรื่อง
ปฏิบัติ
18 ก.ย. 2564 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อ ส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอสิเกา รับแล้ว
18 ก.ย. 2564 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อ ส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง ยังไม่รับ
18 ก.ย. 2564 การโอนเงินงบประมาณที่ ทดรองจ่ายเงินส่วนตัวและอื่นๆ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ก.ย. 2564 การโอนเงินงบประมาณงบอุดหนุน ปี 2564 ที่เบิกจ่ายของร้านค้าและให้อำเภอติดตามใบเสร็จรับเงิน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ก.ย. 2564 ขอความอนุเคราะห์ฝาก นักศึกษาเข้าสอบฯ 1/2564 *เฉพาะ กศน.อำเภอห้วยยอด ยังไม่รับ
17 ก.ย. 2564 เขิญเข้าร่วมพิธีมอบใบประกาศ เกียรติคุณให้กับผู้เกษียณฯ *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (นาโยง) (รัษฎา) 1รับไม่ครบ
17 ก.ย. 2564 ด่วนที่สุด การจัดทำหลักสูตรเพื่อการพัฒนาอาชีพ re-skill และ up-skill กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ก.ย. 2564 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย เพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว ยังไม่รับ
17 ก.ย. 2564 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ฝาก นักศึกษาเข้าสอบฯ 1/2564 *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
17 ก.ย. 2564 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ฝาก นักศึกษาเข้าสอบฯ 1/2564 *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว ยังไม่รับ