เรื่อง
ปฏิบัติ
14 ม.ค. 2565 การโอนเงินรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
14 ม.ค. 2565 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่มีความประสงค์สมัคร เข้ารับการคัดเลือกบุค กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ม.ค. 2565 อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
13 ม.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุน อุปกรณ์และชุดตรวจหาเชื้อโควิทฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
13 ม.ค. 2565 อนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/2564 *เฉพาะ กศน.อำเภอนาโยง รับแล้ว
13 ม.ค. 2565 การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดตรัง *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
13 ม.ค. 2565 การจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดตรัง *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (ย่านตาขาว) (สิเกา) (ห้วยยอด) (นาโยง) 1รับไม่ครบ
13 ม.ค. 2565 ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบการ ทดสอบการศึกษานะดับชาติฯ N-NET 2/2564 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
12 ม.ค. 2565 การโอนเงินรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
12 ม.ค. 2565 ด่วนที่สุด ขอเชิญเข้าร่วมประชุม กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ