เรื่อง
ปฏิบัติ
18 ต.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ต.ค. 2562 โครงการประชุมเพื่อสรุปผลการนิเทศ การทำ SAR และการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน การศึกษานอกระบบและการศึก กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ต.ค. 2562 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระหว่างหน่วยงาน กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ต.ค. 2562 ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ต.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) เชิญประชุมสร้างการรับรู้และการดำเนินงานตามนโยบาย สำนักงาน กศน.ฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ต.ค. 2562 เปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว
16 ต.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินงาน กศน.ตำบล/แขวง ปีงบประมาณ 2562 รอบที่ 2 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจภาวะหนี้สินข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึก กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2562 ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2562 การเตรียมความพร้อมเรื่องลูกเสือมัคคุเทศก์ *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว