เรื่อง
ปฏิบัติ
19 ก.ย. 2561 รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 ก.ย. 2561 การของบประมาณงบอุดหนุนรายหัวขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับคนพิการ ปร กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 ก.ย. 2561 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้ถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอหาดสำราญ ยังไม่รับ
19 ก.ย. 2561 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้ถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน ยังไม่รับ
19 ก.ย. 2561 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้ถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว ยังไม่รับ
19 ก.ย. 2561 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้ถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอสิเกา ยังไม่รับ
19 ก.ย. 2561 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้ถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
19 ก.ย. 2561 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
19 ก.ย. 2561 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้ถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
19 ก.ย. 2561 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว