เรื่อง
ปฏิบัติ
21 ม.ค. 2562 รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ม.ค. 2562 จัดทำข้อมูลในการขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ม.ค. 2562 อนุญาตให้เดินทางไปราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
21 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 ม.ค. 2562 การจัดงานคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ม.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ม.ค. 2562 ขอความร่วมมือสำรวจรายชื่อกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ม.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองด กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ม.ค. 2562 ขอเชิญชวนร่วมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 *เฉพาะ กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
17 ม.ค. 2562 ขอเชิญชวนร่วมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 *เฉพาะ กศน.อำเภอนาโยง รับแล้ว