เรื่อง
ปฏิบัติ
19 ก.ค. 2561 (ด่วนที่สุด) การสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
19 ก.ค. 2561 (ด่วนที่สุด) การจัดเก็บข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศและการเข้าใจดิจิทัลภายใต้โครงการสำรวจข้อมูล กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 ก.ค. 2561 การโอนเงิบงบประมาณที่ทดรองจ่ายเงินส่วนตัวและอื่นๆ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
19 ก.ค. 2561 (ด่วนที่สุด)ดำเนินการก่อนเข้ารับการคัดเลือกและสรรหาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
19 ก.ค. 2561 (ด่วนที่สุด)การอบรมอาชีพระยะสั้น 'โครงการตัดผมชาย" *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
19 ก.ค. 2561 การประชุมสัมมนาหาแนวทางพัฒนาการดำเนินงานวัดผล ประเมินผล เรื่อง การพัฒนาผมสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาต กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
18 ก.ค. 2561 อนุญาตให้เดินทางไปราชการใช้รถยนต์ส่วนตัว *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
18 ก.ค. 2561 อนุญาตให้เดินทางไปราชการใช้รถยนต์ส่วนตัว *เฉพาะ กศน.อำเภอนาโยง รับแล้ว
18 ก.ค. 2561 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอสิเกา รับแล้ว
18 ก.ค. 2561 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว