เรื่อง
ปฏิบัติ
08 เม.ย. 2563 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 เม.ย. 2563 การโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้า กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 เม.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 25/2563) *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) (วังวิเศษ) (นาโยง) (หาดสำราญ) 1รับไม่ครบ
08 เม.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 24/2563) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 เม.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 23/2563) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 เม.ย. 2563 การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 เม.ย. 2563 (ด่วนที่สุด) การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (ID plan) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
08 เม.ย. 2563 การติดต่อราชการกับสำนักงาน ก.พ.ร. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
07 เม.ย. 2563 มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ