เรื่อง
ปฏิบัติ
03 ก.ค. 2563 โครงการพัฒนาทักษะครู กศน.ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษฯ *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (สิเกา) 1รับไม่ครบ
03 ก.ค. 2563 (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุม *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
03 ก.ค. 2563 (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
03 ก.ค. 2563 ขอเชิญครู กศน.เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนา ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
02 ก.ค. 2563 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านบทเรียนออนไลน์ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
02 ก.ค. 2563 การโอนเงินงบประมาณที่เบิกจ่าย เพื่อส่งใช้เงินยืมรายได้สถานศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
02 ก.ค. 2563 (ด่วนที่สุด) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
01 ก.ค. 2563 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยฯ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
01 ก.ค. 2563 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยร้านค้าฯ *เฉพาะ (เมืองตรัง) (ย่านตาขาว) (ห้วยยอด) (วังวิเศษ) (หาดสำราญ) รับหมดแล้ว
01 ก.ค. 2563 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยร้านค้าฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ