เรื่อง
ปฏิบัติ
17 ส.ค. 2562 อนุญาตให้เดินทางไปราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง ยังไม่รับ
17 ส.ค. 2562 การจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
17 ส.ค. 2562 อนุญาตให้เดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว ยังไม่รับ
17 ส.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของเด็กด้อยโอกาสฯ กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
15 ส.ค. 2562 การอบรมพัฒนาวิธีการเขียนแนวปฏิบัติที่ดีฯ *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว
14 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุมตรวจกระดาษคำตอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด 1/2562 *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
14 ส.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
14 ส.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Exam) กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
14 ส.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ใช้รถยนต์ราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
14 ส.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) มอบหมายร่วมกิจกรรม "ตลาด กศน. เชิงเขา ชายน้ำ" *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว