เรื่อง
ปฏิบัติ
25 มี.ค. 2562 อนุญาตให้พนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบลลาออก *เฉพาะ กศน.อำเภอห้วยยอด ยังไม่รับ
25 มี.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) ส่งรายชื่อนักกีฬา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 มี.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการในลักษณะประจำ *เฉพาะ กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
25 มี.ค. 2562 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 มี.ค. 2562 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารร้านค้า กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
25 มี.ค. 2562 ขอเลื่อนกำหนดการเข้าร่วมโครงการ "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด วันธรรมสวนะ" (วันพระ) จังหวัดตรัง *เฉพาะ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
25 มี.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง *เฉพาะ กศน.อำเภอสิเกา รับแล้ว
25 มี.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ครั้งที่ 26/2562 *เฉพาะ (เมืองตรัง) (ย่านตาขาว) (ห้วยยอด) (วังวิเศษ) (นาโยง) (หาดสำราญ) 1รับไม่ครบ
21 มี.ค. 2562 (ด่วนที่สุด) การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานปล กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 มี.ค. 2562 เชิญประชุมปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาห้องสมุดประชาชนในยุคดิจิทัล กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ