-->  มีหนังสือจำนวน 246 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
10 มี.ค. 2563  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
10 มี.ค. 2563  ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
09 มี.ค. 2563  ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
27 ก.พ. 2563  เชิญชวนนักศึกษาในสังกัดเป็นอาสาสมัคร อพม. กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
27 ก.พ. 2563  การสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง ปร กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
25 ก.พ. 2563  สำรวจข้อมูลของลูกหนี้ กยศ.ที่แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมต่อนายจ้างและเห็นชอบให้หักงินเดือนเพื่อชำระกอง กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
17 ก.พ. 2563  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
07 ก.พ. 2563  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
29 ม.ค. 2563  โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ปี 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
27 ธ.ค. 2562  รายงานจำนวนแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
20 ธ.ค. 2562  การสำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
09 ธ.ค. 2562  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ฯ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
21 พ.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์รางานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
21 พ.ย. 2562  การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
19 พ.ย. 2562  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
18 พ.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน.ที่เข้าร่วมไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
14 พ.ย. 2562  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุน กศน.ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
12 พ.ย. 2562  รายงานสรุปวันลา กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
30 ก.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์สำรวจการมีการใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน กศน.ตำบล ทั่วประเทศ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
30 ก.ย. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ค กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว