-->  มีหนังสือจำนวน 237 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
27 ธ.ค. 2562  รายงานจำนวนแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
20 ธ.ค. 2562  การสำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
09 ธ.ค. 2562  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ฯ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
21 พ.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์รางานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
21 พ.ย. 2562  การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
19 พ.ย. 2562  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
18 พ.ย. 2562  การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา กศน.ที่เข้าร่วมไปใช้พื้นที่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
14 พ.ย. 2562  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุน กศน.ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
12 พ.ย. 2562  รายงานสรุปวันลา กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
30 ก.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์สำรวจการมีการใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน กศน.ตำบล ทั่วประเทศ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
30 ก.ย. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ค กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
16 ก.ย. 2562  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
13 ก.ย. 2562  ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิด กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
19 ส.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
06 ส.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
19 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
19 ก.ค. 2562  ส่งแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ตามมาตรการ 4 P กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
18 ก.ค. 2562  การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
18 ก.ค. 2562  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
02 ก.ค. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว