-->  มีหนังสือจำนวน 292 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
25 ก.ค. 2565  การรายงานผลการตอบแบบสอบถามความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.อำเภอสิเกา รับแล้ว
12 ก.ค. 2565  เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ 2565 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
08 ก.ค. 2565  การเลือกตั้ง/สรรหาคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอกันตัง ประจำปีการศึกษา 2565 กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
11 เม.ย. 2565  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
25 ก.พ. 2565  ตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
12 ม.ค. 2565  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.2565 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
12 ม.ค. 2565  ขอความอนุเคราะห์รถตู้/พนักงานขับรถ รับ-ส่ง กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
26 พ.ย. 2564  ขอความอนุเคราะห์รถตู้/พนักงานขับรถ สำหรับรับ-ส่ง กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
29 ต.ค. 2564  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
26 ต.ค. 2564  ขอรับใบเสร็จรับเงิน และแบบใบรับใบสำคัญ ปี 2565 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
01 ต.ค. 2564  ขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบและรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-net กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
12 ก.ค. 2564  สำรวจการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องไตรมาส 1 – 3 และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมต่อเนื่อง ไตรม กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
09 มิ.ย. 2564  การประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมและ กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
04 มิ.ย. 2564  แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมอบรมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
17 พ.ค. 2564  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อ "เครื่องช่วยหายใจ"ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
29 มี.ค. 2564  ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบ ประจำปี 2/2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
08 มี.ค. 2564  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
18 ก.พ. 2564  รายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
18 ก.พ. 2564  การสำรวจข้อมูลต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
03 ก.พ. 2564  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว