-->  มีหนังสือจำนวน 223 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
06 ส.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
19 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
19 ก.ค. 2562  ส่งแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ตามมาตรการ 4 P กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
18 ก.ค. 2562  การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
18 ก.ค. 2562  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
02 ก.ค. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
26 มิ.ย. 2562  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุฯ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
21 มิ.ย. 2562  รายงานการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (งานชุมนุมลูกเสือฯ) กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
14 มิ.ย. 2562  ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
30 พ.ค. 2562  ขออนุมัติแผนจัดโครงการ ฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
21 พ.ค. 2562  การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
08 พ.ค. 2562  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
08 พ.ค. 2562  การคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จในโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ประจำปี 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
02 พ.ค. 2562  รายงานผลการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กศน.อำเภอสิเกา รับแล้ว
22 เม.ย. 2562  ส่งตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
11 เม.ย. 2562  รายงาน กพช. ไตรมาส 1 - 2 กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
11 เม.ย. 2562  แบบติดตามการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส. กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
11 เม.ย. 2562  รายงานกิจกรรมและงบประมาณที่เกี่ยวกับแผนงานเอดส์ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
10 เม.ย. 2562  การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
10 เม.ย. 2562  การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว