-->  มีหนังสือจำนวน 314 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
31 ม.ค. 2566  การคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
27 ม.ค. 2566  ขอส่งเนื้อหารายวิชา เพื่อนำเข้าข้อมูล "ระบบ(Trang Learning System: TLS) กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
11 ม.ค. 2566  ตอบรับการเข้าร่วมรับเกียรติบัตรข้าราชการครูฯ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
09 ม.ค. 2566  ขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
09 ม.ค. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการจังหวัดสงขลา กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
06 ม.ค. 2566  ขออนุญาตไปราชการและนำนักศึกษา กศน.ออกนอกสถานศึกษา กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
08 ธ.ค. 2565  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2566 กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
08 ธ.ค. 2565  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2566 กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
08 ธ.ค. 2565  ขอส่งการสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
01 ธ.ค. 2565  แจ้งผลการพิจารณาทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
30 พ.ย. 2565  ส่งรายชื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาเปตอง "กศน.เกมส์ 2566" ระดับภาคใต้ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
30 พ.ย. 2565  ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบการทดสอบทางด้านการศึกษาระดับชาติ ( N-net) กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
30 พ.ย. 2565  รายงานสรุปผู้รับสมัครประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(แบบไต่ระดับ) ครั้งที่ 2/2565 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
24 พ.ย. 2565  ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักศึกษาไปนอกสถานที่ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
21 พ.ย. 2565  ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
15 พ.ย. 2565  ขอข้อมูลรายชื่อหน่วยงานทหาร และครูประจำกลุ่มที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยงานทหาร กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
15 พ.ย. 2565  ขอความร่วมมือส่งแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่ยปี 2566 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
30 ต.ค. 2565  รายงานผลการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ กศน.อำเภอสิเกา รับแล้ว
04 ต.ค. 2565  รายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบประมาณ 2565 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
21 ก.ย. 2565  รายงานผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร กศน.อำเภอปะเหลียน กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว