-->  มีหนังสือจำนวน 228 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
30 ก.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์สำรวจการมีการใช้อินเตอร์เน็ตสำนักงาน กศน.ตำบล ทั่วประเทศ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
30 ก.ย. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ค กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
16 ก.ย. 2562  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
13 ก.ย. 2562  ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิด กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
19 ส.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
06 ส.ค. 2562  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
19 ก.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
19 ก.ค. 2562  ส่งแผนปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี ตามมาตรการ 4 P กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
18 ก.ค. 2562  การเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
18 ก.ค. 2562  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
02 ก.ค. 2562  รายงานผลการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
26 มิ.ย. 2562  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุฯ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
21 มิ.ย. 2562  รายงานการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (งานชุมนุมลูกเสือฯ) กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
14 มิ.ย. 2562  ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักภาพครูและบุคลากร กศน.ตรัง กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
30 พ.ค. 2562  ขออนุมัติแผนจัดโครงการ ฯ ภาคเรียนที่ 1/2562 กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
21 พ.ค. 2562  การเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
08 พ.ค. 2562  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
08 พ.ค. 2562  การคัดเลือกผู้ประสบความสำเร็จในโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ประจำปี 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
02 พ.ค. 2562  รายงานผลการสำรวจข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก กศน.อำเภอสิเกา รับแล้ว
22 เม.ย. 2562  ส่งตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว