-->  มีหนังสือจำนวน 190 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
22 ม.ค. 2562  ปรับปรุงรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
18 ม.ค. 2562  ส่งรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
15 ม.ค. 2562  รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสาสร้างสามัคคีปรองดอง กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
10 ม.ค. 2562  สำรวจบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
03 ม.ค. 2562  คำสั่งจัดตั้ง/แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เฝ้าระวังและบรรเทาภัยพิบัติพายุโซนร้อน (PABUK) กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
02 ม.ค. 2562  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
02 ม.ค. 2562  แหล่งเรียนรู้่และภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอกันตัง กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
24 ธ.ค. 2561  รายงานจำนวนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (รายวิชาเลือก) กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
20 ธ.ค. 2561  รายงานจำนวนแบบทดสอบรายวิชาเลือกวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2561 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
17 ธ.ค. 2561  ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม มุ่งสู่ค่านิยมหลักขอ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
15 ธ.ค. 2561  ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
14 ธ.ค. 2561  การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
14 ธ.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินการสร้างการรับรู้ประเด็น 05 รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย และ 06 รู้กลไกกา กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
03 ธ.ค. 2561  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
30 พ.ย. 2561  รายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
26 พ.ย. 2561  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
05 พ.ย. 2561  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
26 ต.ค. 2561  รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
19 ต.ค. 2561  การจัดทำโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
16 ต.ค. 2561  ส่งตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว