-->  มีหนังสือจำนวน 287 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
12 ม.ค. 2565  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน.ประจำปี พ.ศ.2565 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
12 ม.ค. 2565  ขอความอนุเคราะห์รถตู้/พนักงานขับรถ รับ-ส่ง กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
26 พ.ย. 2564  ขอความอนุเคราะห์รถตู้/พนักงานขับรถ สำหรับรับ-ส่ง กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
29 ต.ค. 2564  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐ กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
26 ต.ค. 2564  ขอรับใบเสร็จรับเงิน และแบบใบรับใบสำคัญ ปี 2565 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
01 ต.ค. 2564  ขอเปลี่ยนแปลงสนามสอบและรายชื่อบุคลากรประจำสนามสอบ N-net กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
12 ก.ค. 2564  สำรวจการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องไตรมาส 1 – 3 และจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมต่อเนื่อง ไตรม กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
09 มิ.ย. 2564  การประเมินคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยมและ กศน.ต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยมพลัส กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
04 มิ.ย. 2564  แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมอบรมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
17 พ.ค. 2564  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนจัดซื้อ "เครื่องช่วยหายใจ"ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
29 มี.ค. 2564  ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบ ประจำปี 2/2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
08 มี.ค. 2564  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
18 ก.พ. 2564  รายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
18 ก.พ. 2564  การสำรวจข้อมูลต้นไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูก กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
03 ก.พ. 2564  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2564 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
18 ม.ค. 2564  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักเ กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
18 ธ.ค. 2563  การคัดเลือกการปฏิบัติ กศน.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
27 พ.ย. 2563  สำรวจข้อมูลการลงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
24 พ.ย. 2563  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
24 พ.ย. 2563  สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว