-->  มีหนังสือจำนวน 325 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
16 พ.ค. 2566  รายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบประมาณ 2566 สกร.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
27 เม.ย. 2566  การตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ สกร.อำเภอสิเกา รับแล้ว
12 เม.ย. 2566  ตอบรับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.ตรัง สกร.อำเภอกันตัง รับแล้ว
07 เม.ย. 2566  ส่งรายงานแบบฟอร์มการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานตาม "พระราชบัญญัติส่งเสริม การเรียนรู้ พ ศ.2566" สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
07 เม.ย. 2566  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการออกแบบการจัดกระบวนการเรี สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
07 เม.ย. 2566  ส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2566 สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
07 เม.ย. 2566  รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
07 เม.ย. 2566  การขอหนังสือรับรองเงินเดือน สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
05 เม.ย. 2566  รายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ ครั้งที่ 2/2565 สกร.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
27 ก.พ. 2566  ขอความร่วมส่งผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ปี สกร.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
10 ก.พ. 2566  รายงานสรุปวันลา สกร.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
31 ม.ค. 2566  การคัดเลือก กศน.ต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม พลัส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สกร.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
27 ม.ค. 2566  ขอส่งเนื้อหารายวิชา เพื่อนำเข้าข้อมูล "ระบบ(Trang Learning System: TLS) สกร.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
11 ม.ค. 2566  ตอบรับการเข้าร่วมรับเกียรติบัตรข้าราชการครูฯ สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
09 ม.ค. 2566  ขออนุญาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
09 ม.ค. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการจังหวัดสงขลา สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
06 ม.ค. 2566  ขออนุญาตไปราชการและนำนักศึกษา กศน.ออกนอกสถานศึกษา สกร.อำเภอกันตัง รับแล้ว
08 ธ.ค. 2565  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2566 สกร.อำเภอกันตัง รับแล้ว
08 ธ.ค. 2565  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ปี 2566 สกร.อำเภอกันตัง รับแล้ว
08 ธ.ค. 2565  ขอส่งการสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สกร.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว