-->  มีหนังสือจำนวน 337 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
27 พ.ย. 2566  ขออนุมัติโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ สกร.อำเภอห้วยยอด ภาคเรียนที่ 2/2566 สกร.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
27 พ.ย. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ สกร.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
23 พ.ย. 2566  ขอส่งเนื้อหารายวิชา เพื่อนำเข้าข้อมูล "ระบบ Trang (Learning System: TLS) สกร.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
26 ต.ค. 2566  รายงานผลการจัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้ 2566 สกร.อำเภอสิเกา รับแล้ว
10 ต.ค. 2566  ขอส่งแบบรายงานผลจำนวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศั สกร.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
05 ต.ค. 2566  แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การออมเงิน สวัสดิการและ สิทธิประโยชน์จะได้รับจาก ส สกร.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
05 ต.ค. 2566  การเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเงิน การออมเงิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากสหกรณ์ สกร.อำเภอสิเกา รับแล้ว
18 ก.ย. 2566  รายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบประมาณ 2566 สกร.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
11 ก.ย. 2566  ขอความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาย้ายข้าราชการ สกร.อำเภอสิเกา รับแล้ว
28 ส.ค. 2566  การจัดกิจกรรมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
04 ก.ค. 2566  รายงานการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา (ลูกเสือ) สกร.อำเภอกันตัง รับแล้ว
30 มิ.ย. 2566  รายงานผลการจัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในภาพรวมของสถานศึกษา สกร.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
16 พ.ค. 2566  รายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบประมาณ 2566 สกร.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
27 เม.ย. 2566  การตรวจสอบที่ดินราชพัสดุที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในราชการ สกร.อำเภอสิเกา รับแล้ว
12 เม.ย. 2566  ตอบรับโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จ.ตรัง สกร.อำเภอกันตัง รับแล้ว
07 เม.ย. 2566  ส่งรายงานแบบฟอร์มการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานตาม "พระราชบัญญัติส่งเสริม การเรียนรู้ พ ศ.2566" สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
07 เม.ย. 2566  เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการออกแบบการจัดกระบวนการเรี สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
07 เม.ย. 2566  ส่งรายชื่อตรวจสุขภาพประจำปี 2566 สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
07 เม.ย. 2566  รายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
07 เม.ย. 2566  การขอหนังสือรับรองเงินเดือน สกร.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว