-->  มีหนังสือจำนวน 251 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
25 พ.ค. 2563  สำรวจข้อมูลข้าราชการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือก/สอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
22 พ.ค. 2563  รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน-นอกที่ตั้งของส่วนราชการ ในสถานการณ์ การแพร่ระ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
24 เม.ย. 2563  รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน-นอกที่ตั้งของส่วนราชการ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
21 เม.ย. 2563  รายงานผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(แบบไต่ระดับ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
17 เม.ย. 2563  รายงานข้อมูลการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน-นอกที่ตั้งของส่วนราชการ ในสถานการณ์ การแพร่ระ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
10 มี.ค. 2563  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
10 มี.ค. 2563  ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
09 มี.ค. 2563  ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
27 ก.พ. 2563  เชิญชวนนักศึกษาในสังกัดเป็นอาสาสมัคร อพม. กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
27 ก.พ. 2563  การสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง ปร กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
25 ก.พ. 2563  สำรวจข้อมูลของลูกหนี้ กยศ.ที่แจ้งสถานะการเป็นผู้กู้ยืมต่อนายจ้างและเห็นชอบให้หักงินเดือนเพื่อชำระกอง กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
17 ก.พ. 2563  การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
07 ก.พ. 2563  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
29 ม.ค. 2563  โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ปี 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
27 ธ.ค. 2562  รายงานจำนวนแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
20 ธ.ค. 2562  การสำรวจข้อมูลเด็กเร่ร่อน กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
09 ธ.ค. 2562  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพัฒนาสมรรถนะการประชาสัมพันธ์ฯ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
21 พ.ย. 2562  ขอความอนุเคราะห์รางานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
21 พ.ย. 2562  การคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
19 พ.ย. 2562  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2563 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว