เกี่ยวกับโปรแกรม

About Program..

โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณ
e-Budget60@Surat V6.1002

     โปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ สถานศึกษา และสำนักงาน กศน.จังหวัด ทั้ง ฝ่ายแผน พัสดุ และการเงิน โดยมี module ต่าง ๆ ซึ่งได้เพิ่มเติมและอำนวยความสะดวกในส่วนของ

 • การเบิกจ่ายทั่วไป
 • การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
 • การยืมเงินโครงการ
 • การยืมเงินไปราชการ
 • การล้างเงินยืม
 • การบันทึกเลขที่เงินยืมของการเงิน
 • ระบุวันที่เบิกจ่ายและทำรายการ
 • ระบุ-รายงาน เจ้าหนี้ร้านค้า
 • ตรวจสอบการยืม-ล้างเงินยืม
 • ระบบติดตามการค้างเงินยืม
 • ป้องกันการยืมเงินซ้ำซ้อน
 • พิมพ์หนังสือราชการและแบบยืมเงิน 8500
 • สมุดคุมเงินยืม
 • การตรวจสอบสถานะการเบิกจ่ายของครู กศน.ตำบล
 • อืน ๆ
ซึ่งจะช่วยเจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัด และสถานศึกษา ในการตรวจสอบข้อมูล เอกสารได้ง่าย ว่าอยู่ฝ่ายใด และดำเนินการถึงขั้นตอนไหน.

รายละเอียดโปรแกรม

ขอขอบคุณ 
1. อ.อดิศักดิ์  คัมภีระ : ผ้พัฒนาต้นแบบ
2. ผอ.ธนกร  เกื้อกูล : ระบบวันที่เบิกจ่าย
2. ผอ.กานดา  ทองคลองไทร : ระบบเงินยืม
3. ผอ.อรณิช วรรณนุช : วันที่แสดงการดำเนินงาน
4. รองฯ ศุภโชค ศิริสุข : อำนวยการ
5. อ.จิราพร กาญจนจรัส : ผู้ร่วมก่อตั้ง
6. ผู้อำนวยการ สถานศึกษา กศน.สุราษฎร์ธานีทุกท่าน
7. นายวิเลิศ  ไชยสิทธิ : ผู้ร่วมก่อตั้ง
8. เจ้าหน้าที่ กศน.จังหวัดทุกท่าน : ผู้ร่วมทดสอบ

ผู้พัฒนา : อนัตชัย  เกตุแก้ว 

e-Mail : rhce2005@hotmail.com
Line ID : rnutsurat

update :27/พฤศจิกายน/2559