[x] Ľ‘īňĻť“ĶŤ“ßĻ’ť
 
 

ĘťÕŃŔŇļō§Ň“°√ Ľ’ ĺ.». 2561 
»ŔĻ¬ž°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļŠŇ–°“√»÷°…“Ķ“ŃÕ—ł¬“»—¬Õ”ŗņÕ¬Ť“ĻĶ“Ę“«


∑’Ť

Ľ√–ŗņ∑

®”Ļ«Ļ

 

 

ŗĺ»

√–ī—ļ°“√»÷°…“

™“¬

ň≠‘ß

Ľ√‘≠≠“Ķ√’

Ľ√‘≠≠“‚∑

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ľŔťļ√‘ň“√

§√Ŕ

ļ√√≥“√—°…ž ™”Ļ“≠°“√ĺ‘ŗ»…

ĺĻ—°ß“Ļ√“™°“√(§√ŔÕ“ “)

ļ√√≥“√—°…žÕ—Ķ√“®ť“ß

§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ/ »√™.

§√ŔĽ√–®”°ŇōŤŃ

§√ŔľŔť ÕĻ§Ļĺ‘°“√

1  §Ļ

1  §Ļ

1  §Ļ

3  §Ļ

1  §Ļ

9  §Ļ

1 §Ļ

2  §Ļ

-

-

-

1

-

5

1

1

1

1

1

2

1

4

-

1

-

-

-

2

1

9

1

2

1

1

1

1

-

-

-

-

√«Ńļō§Ň“°√∑—ťßňŃī

19 §Ļ

8

11

15

4ļō§Ň“°√
Ń’®”Ļ«Ļ 19 §Ļ ī—ßĶŤÕšĽĻ’ť


∑’Ť

™◊ŤÕ- °ōŇ

Ķ”ŠňĻŤß

1

Ļ“ß©—Ķ√“ņ√≥ž  ŗÕŤß©ť«Ļ

ľŔťÕ”Ļ«¬°“√ ∂“Ļ»÷°…“

2

 

Ļ“ßÕ√∑—¬  §ß ‘Ļ

§√Ŕ

3.

 

Ļ“ß “««“ Ļ“ ļō≠ŗ®√‘≠ļ√√≥“√—°…ž™”Ļ“≠°“√ĺ‘ŗ»…

4.

 

Ļ“߼√’ī“     ‚ĺł‘ž«‘®‘Ķ√

§√ŔÕ“ “ Ń—§√

5.

 

Ļ“ß«‘ŗ™’¬√   Ľ√“ļŗ √Á®

§√ŔÕ“ “ Ń—§√

6.

 

Ļ“ß “«ŗ©Ň‘Ń√—ĶĻž  ™Ŕ∑Õß

§√ŔÕ“ “ Ń—§√

7.

 

Ļ“¬Ľ√–¬ō∑ł §ßŠ°ť«

§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ

8.

 

Ļ“¬Õ–ň√ŔĻ  √Õßŗī™

§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ

9.

 

Ļ“¬ ōĺ—≤Ļž  ļōĶ√°Ň—ī

§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ

10.

 

Ļ“ß∑‘ĺ“  ŗ ťßĘ“«

§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ

11.

 

Ļ. .»‘√‘°“Ļī“  ∑ÕßŗňŃ◊ÕĻ

§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ

12.

 

 

Ļ“ß “«®“√ō≥’  ŗ ÁĻń∑ł‘ž

§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ

13.

 

Ļ“¬¬ō∑łĻ“  §√ōĪŃ“»

§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ

14.

 

Ļ“¬»—°ī‘ž™—¬  ŠęŤňŇ’

§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ

15.

 

 

Ļ“ß√—ĶĻ“    ‘ßňžÕ‘Ļ∑√ž

§√Ŕ °»Ļ.Ķ”ļŇ

16.

 

Ļ“ßÕĻߧž     ®ÕŃ∑Õß

ŗ®ť“ňĻť“∑’ŤňťÕß Ńōī

17.

 

Ļ“ßŃŇ‘ “     ĺ—≤Ļž∑Õß

§√ŔľŔť ÕĻ§Ļĺ‘°“√

18.

 

Ļ“¬«‘∑¬“  ĺ√ňŃ®—Ļ∑√ž

§√ŔľŔť ÕĻ§Ļĺ‘°“√

 

   


ŗĘť“™Ń : 307
 
 
°»Ļ.Ķ”ļҬŤ“ĻĶ“Ę“«
»ŔĻ¬ž°“√»÷°…“ĻÕ°√–ļļŠŇ–°“√»÷°…“Ķ“ŃÕ—ł¬“»—¬Õ”ŗņÕ¬Ť“ĻĶ“Ę“«
∑’ŤÕ¬ŔŤ  ňŃŔŤ∑’ŤÚ Ķ”ļҬŤ“ĻĶ“Ę“« Õ”ŗņÕ¬Ť“ĻĶ“Ę“« ®—ßň«—īĶ√—ß     ŗļÕ√ž‚∑√.086 2691757


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   Ļ‘°√ ŗ°…‚°ŃŇ   Version 2.05