[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
  


 

ประวัติ  กศน.ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
         
กศน.ตำบลย่านซื่อ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ๑.๑  ชื่อ กศน.ตำบลย่านซื่อ (ศูนย์การเรียนชุมชน) 

          ๑.๒  สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ ๑  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอกันตัง  จังหวัดตรัง

 

                               ประวัติความเป็นมา

          ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลย่านซื่อ ได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา  ๒๕๔๕ สังกัดศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกันตัง  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตรัง   กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายฒวัติ  สุนทรเต็ม  เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลย่านซื่อ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลย่านซื่อ   ตั้งอยู่ที่บริเวณ  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโคกทราย หมู่ที่ ๑ บ้านโคกทราย  ตำบลย่านซื่อ    อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

 

 

                    ปีการศึกษา  ๒/๒๕๕๒   กระทรวงศึกษาธิการ   ได้มีนโยบายในการเปลี่ยนแปลงศูนย์การเรียนชุมชน ให้เป็น กศน.ตำบล  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ   โดยมอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   จัดตั้ง กศน.ตำบล  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในชุมชนที่มีคุณภาพ ของ กศน.อำเภอ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายอยู่ที่ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง ร่วมกับ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลย่านซื่อ   ได้กำหนดพิธีเปิด กศน.ตำบลย่านซื่อ  ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓ ณ  กศน.ตำบลย่านซื่อ   หมู่ที่ ๑   ตำบลย่านซื่อ   อำเภอกันตัง   จังหวัดตรัง   โดยนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จังหวัดตรัง)  เป็นประธาน ในปีการศึกษา ๑/๒๕๕๒   ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลย่านซื่อ  ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่หมู่ที่  ๑ บ้านโคกทราย ตำบลย่านซื่อ   โดยมีนายฒวัติ สุนทรเต็ม  เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลย่านซื่อ     โดยสร้างอาคารกศน.หลังใหม่บนที่ราชพัสดุของโรงเรียนบ้านโคกทราย  หมู่ที่   ๑  ตำบลย่านซื่อ   เป็นศูนย์ กศน.ตำบลย่านซื่อ สำหรับการพบกลุ่มและให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาใช้บริการ และในปัจจุบัน กศน.ตำบลย่านซื่อ มีนายฒวัติ  สุนทรเต็ม  เป็น  ครูกศน.ตำบลย่านซื่อ  และมีนางสาวอุทุมพร  ดาบทอง   ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ   กศน.ตำบลย่านซื่อ    ซึ่งสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์  ๐๗๕-๒๕๒๗๒๖,๐๘๑-๓๙๗๑๑๕๙ หรือ E-mail  s_tawat_20@ hotmail.com    

                   

 

 

เว็บตรง

เข้าชม : 1371
 
 
กศน.ตำบล.ย่านซื่อ..
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง.
ที่อยู่.....หมู่ที่ ๑  ตำบลย่านซื่อ  อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง.......................เบอร์โทร...081-3971159
e-mail:..S_tawat_20@hotmil.com

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05