[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


 


ปรัชญา กศน.ตำบลวังวน
 

สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้    ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

วิสัยทัศน์

           ประชาชนในตำบลวังวน   ได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21  


อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 ใฝ่รู้ สร้างอาชีพ มีรายได้

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

          ๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

          ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          ๓. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ๔. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
              มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

          ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

                   เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าชม : 598
 
 
กศน.ตำบลวังวน.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่  บ้านห้วยลึก หมู่ท่ี่ 2 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เบอร์โทร 096-3930112
e-mail : pomchaymai2424@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05