[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 


ปรัชญา กศน.ตำบลวังวน
 

สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้    เชิดชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วิสัยทัศน์

 

          ประชาชนในตำบลวังวน   ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา  อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพและการมีความสามารถเชิงการแข่งขันในประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 

๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

          ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          ๓. ส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

          ๔. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาตลอดชีวิต

          ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

          วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

                   เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

ใฝ่รู้ มีอาชีพ สร้างรายได้

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

 

เศรษฐกิจพอเพียงยอดเยี่ยม

 


เข้าชม : 287
 
 
กศน.ตำบลวังวน.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกันตัง

ที่อยู่  บ้านห้วยลึก หมู่ท่ี่ 2 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เบอร์โทร 096-3930112
e-mail : pomchaymai2424@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05