[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

 

วิสัยทัศน์

ประชาชนในพื้นที่อำเภอวังวิเศษได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพ

เพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

    อัตลักษณ์    
มีความรู้   คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์

                   พัฒนาความรู้คู่กิจกรรม  สร้างความสัมพันธ์ เครือข่าย

พันธกิจ

. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและ

บริการ  อย่างทั่วถึง

๒. . จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ

ประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อในการ

ดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

๔. ส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าชม : 366
 
 
กศน.ตำบลวังมะปรางเหนือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังวิเศษ
ที่อยู่ 16 ม.7 ตำบลวังมะปรางเหนือ  อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง  92220  เบอร์โทร  075291743
e-mail: sarunya_707@hotmail.co.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05