[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

ระชาชนตำบลทุ่งยาวได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

                                            พันธกิจ 
        กศน.ตำบลทุ่งยาว จัดและปฏิบัติตามพันธกิจ  ดังนี้

  1.  จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

  2.  จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

  3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประสานงานภาคีเครือข่ายเพื่อในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมี  งานทำ

          4.  พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

          5.  พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          6.  ดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายต่อเนื่องของ สำนักงาน กศน และงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

          7.  จัดส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

          8.  กำกับดูแลตรวจสอบนิเทศภายใน  ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          9.  ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

          10.  ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 


เข้าชม : 489
 
 
กศน.ตำบลทุ่งยาว..
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ.ปะเหลียน
ที่อยู่..หมู่ที่  1  ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง...เบอร์โทร......080-0695443
e-mail:..Thiti1976.2519@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05