[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ความเป็นมาของกศน.ตำบลทุ่งยาว 

                        ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งยาวได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อ   วันที่  1 มกราคม  พ.ศ.  2544    โดยใช้อาคารห้องสมุดประชาชนตำบลทุ่งยาว    ตั้งอยู่ที่บ้านหนองหว้า     หมู่ที่4    ตำบลทุ่งยาว    อำเภอปะเหลียน    จังหวัดตรัง     โดยความเห็นชอบของ      
นายเฉม  นิลสกุล      ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การ-บริหารส่วนตำบลทุ่งยาว ในขณะนั้น  ร่วมกับ  นายชูศักดิ์  เด่นยุกต์  ปลัดอำเภอ  รักษาราชการแทนนายอำเภอปะเหลียน   (ในขณะนั้น)    โดยการอนุมัติของ นายเฉลิมชัย  ปรีชานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัตรัง
ในขณะนั้น  โดยใช้เป็นที่พบกลุ่มของนักศึกษา  ทั้ง 3 ระดับคือ  ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  และการศึกษาต่อเนื่อง    ต่อมาในปี    พ.ศ.  2546   นักศึกษาสายสามัญทั้งหมดของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งยาวก็ได้ย้ายไปพบกลุ่มที่โรงเรียนบ้านท่าข้ามทั้งหมด   เนื่องจากที่พบกลุ่มเดิมมีข้อจำกัดในเรื่องของห้องน้ำ  และไฟฟ้าประกอบอยู่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนอื่นมากซึ่งไม่สะดวกในการเดินทางของผู้มารับบริการ
  และได้พบกลุ่มนักศึกษาที่อาคารโรงอาหารของโรงเรียนบ้านท่าข้ามตลอดมา

 จนกระทั่งปี พ.ศ.  2550    คุณอนันต์  จรณโยธินต์   ซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งยาวและเป็นศิษย์เก่า กศน.ปะเหลียนได้ประสานกับทางนายกเทศมนตรี  เทศบาลตำบลทุ่งยาว เพื่อขอใช้อาคารศูนย์ผลิตภัณฑ์เป็นที่พบลุ่มนักศึกษาแต่ไม่สำเร็จเนื่องจาก

ทางนายกเทศมนตรีมีนโยบายที่จะใช้อาคารหลังดังกล่าวเป็นศูนย์ฟิตเนส   เมื่อนำญัติเสนอในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งยาว  ญัติก็ตกไป  ทางครูศูนย์การเรียนชุมชนจึงได้ประสานกับทางกำนันตำบลทุ่งยาวขอใช้อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  1  ตำบลทุ่งยาวเป็นที่ตั้งของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งยาว   ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก กำนันและคณะกรรมการที่ดูแลอาคารหลังนี้   

 

            ท่านกำนันและคณะกรรมการที่รับผิดชอบดูแลอาคาร   จึงได้ร่วม กับประชาชนและนักศึกษา ของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่ยาวช่วยกันพัฒนา  อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยาวเป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลทุ่งยาวขึ้น  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2551  เพื่อใช้เป็นที่พบกลุ่มของนักศึกษาสายสามัญ   ทั้ง  3  ระดับ    คือประถมศึกษา    มัธยมศึกษาตอนต้น    และมัธยมศึกษาตอนปลาย  รวมทั้ง การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย มาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน  โดยมีนายมาโนช   หลงเศษ  เป็นครู กศน.ตำบลเข้าชม : 881
 
 
ศกร.ตำบลทุ่งยาว..
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ.ปะเหลียน
ที่อยู่..หมู่ที่  1  ตำบลทุ่งยาว  อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง...เบอร์โทร.....081-9767928
e-mail:..manot.set@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05