[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
        

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
เลือกตั้งท้องถิ่น : รู้จัก อบจ. และการเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง 20 ธันวาคม

อาทิตย์ ที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563


     การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองตามหลักการกระจายอำนาจ มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีโอกาสตัดสินใจเรื่องในท้องถิ่นเอง และมีอำนาจปกครองกันเอง เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตรงกับความต้องการของชุมนุมนั้นๆ โดยไม่ต้องอาศัยองค์กรจากส่วนกลางเป็นผู้นำในการแก้ไขปัญหาทุกเรื่อง
     รูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย แบ่งออกเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ซึ่งโดยหลักทุกองค์กรจะมีการเลือกตั้งตามวาระของตัวเอง คือ ทุก 4 ปี แต่เนื่องจากมีการรัฐประหารของ คสช. ทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นต้องถูก "แช่แข็ง" ไว้ และเว้นว่างไปนานกว่า 6 ปี หรือบางพื้นที่เป็นเวลากว่า 8 ปี
     เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อบจ. ทั่วประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก โดยกำหนดให้วันที่  20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้ง  

๐ 5 ข้อ ควรรู้ เพื่อเข้าใจ อบจ. ให้มากขึ้น 
 
อบจ. เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีความเกี่ยวพันและสำคัญกับชีวิตของคนในท้องถิ่นมากที่สุด อบจ. เปรียบเสมือนหัวหน้าห้องที่คอยดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับเพื่อนนักเรียนในห้อง ทั้งความใกล้ชิด และสนิทสนมของคนในพื้นที่ ย่อมทำให้การบริการสาธารณะด้านต่างๆ ตรงกับความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้นได้อย่างแท้จริง 
 
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ อบจ. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีจังหวัดละ 1 แห่งทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร มีเขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมอาฯาเขตของทั้งจังหวัด
อบจ. มีโครงสร้างการบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และมีสมาชิกสภาองค์การบริการส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ มีอำนาจพิจารณาออกกฎระเบียบต่างๆ และพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ
 
2. การได้มาซึ่งนายกอบจ.และ ส.อบจ. นั้นมาจากเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน โดยที่การเลือกนายก จะใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง และ ส.อบจ. ใช้อำเภอเป็นเขตเลือกตั้ง โดยแต่ละจังหวัดจะมี ส.อบจ. จำนวนเท่าใด ขึ้นอยู่กับจำนวนราษฎรในจังหวัดนั้น โดยนำมาถัวเฉลี่ยแล้วแบ่งเขตเลือกตั้งภายในอำเภอนั้นๆ

นอกจากนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.และ ส.อบจ. ไม่จำเป็นต้องมีสังกัดพรรคการเมืองเหมือนกับการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ผู้สมัครสามารถลงเลือกตั้งได้อย่างอิสระ รวมถึง ตัวผู้สมัคร ส.อบจ.เองก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสังกัดของผู้สมัครนายกอบจ.อีกเช่นเดียวกัน 
 
3. ภารกิจของอบจ. คือ การจัดทำบริการสาธารณะให้กับคนในท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่การดูแลถนน เส้นทางคมนาคมต่างๆ สาธารณูปโภคทั้งการประปา ไฟฟ้า ไปจนถึงการสนับสนุนด้านการศึกษาและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งมีหน้าที่จัดเก็บภาษีเพื่อเป็นรายได้
 
4. รายได้หลักของอบจ. มาจากการเก็บภาษีต่างๆ ในจังหวัด เช่น ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย เป็นต้น รวมถึงเงินอุดหนุนที่ได้รับจากรัฐบาลในทุกปีงบประมาณ โดยงบประมาณดังกล่าวจะต้องถูกนำมาจัดสรรเพื่อนำไปพัฒนาจังหวัดในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียมกัน 
 
5.นายกอบจ. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ ในส่วนของ ส.อบจ. ก็มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้งเช่นเดียวกัน๐ 5 ข้อ เตรียมพร้อมก่อนกลับบ้านไปเลือกตั้ง อบจ. 
 
     หลังจากที่ประเทศไทยไม่ได้มีการเลือกตั้งมานาน การเลือกตั้งอบจ.ในครั้งนี้จึงมีความสำคัญ และย่อมสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนทั่วประเทศไม่มากก็น้อย ผู้ที่ดำรงตำแหน่งเดิมอยู่ยาวนานอาจใช้อิทธิพลที่มีอย่างเต็มที่เพื่อให้ตัวเองได้รับเลือกต่ออีกสมัย หรืออีกนัยหนึ่งประชาชนในพื้นที่ก็อาจจะเบื่อผู้บริหารชุดเดิมและต้องการความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นได้ 
     เพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนได้เตรียมความพร้อมชนิดที่ว่า สามารถเดินเข้าคูหาแล้วเลือกตัวแทนได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ  ไอลอว์จึงได้รวบรวมสิ่งที่ควรรู้และขั้นตอนการไปเลือกตั้งมาให้ทุกคนได้เตรียมกันก่อนล่วงหน้า  ดังนี้
 
 
1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
     ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 
2. หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง 
     บัตรประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) หรือ บัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการหรือหน่วยงานรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 
 
 
3. การตรวจสอบรายชื่อตนเองก่อนวันเลือกตั้ง
     สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 25 วัน ที่ศาลากลางจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง หรือสามารถตรวจรายชื่อจากเอกสารท่ีแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ส่งมายังเจ้าบ้านได้ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน
     หากตรวจสอบแล้วพบว่าตนเองไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน 
 
 
4. ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง 
หนึ่ง ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าหน่วยเลือกตั้ง
สอง แสดงหลักฐาน เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ ต่อกรรมการการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งพร้อมลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือในบัญชีรายชื่อและต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง
สาม รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แบ่งเป็น สำหรับเลือกนายกอบจ. 1 ใบ และเลือก ส.อบจ. อีก 1 ใบ 
สี่ เข้าคูหาลงคะแนนทำเครื่องหมายกากบาท  (X)  ลงในช่องทำเครื่องหมาย
              ๐ บัตรเลือกตั้งนายกอบจ. เลือกผู้สมัครได้ หนึ่งคน
              ๐ บัตรเลือกตั้ง สจ. เลือกผู้สมัครได้ หนึ่งคน                                                         
              ๐ หากไม่ต้องการเลือกผู้สมัครผู้ใด สามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่อง ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดก็ได้ 
ห้า นำบัตรเลือกตั้งทั้งสองใบที่พับเรียบร้อยแล้วหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตัวเอง
 
 
5. วันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง 
     วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม  2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.                          
สิ่งสำคัญ คือ การเลือกตั้ง อบจ. จะต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งตามภูมิลำเนาที่ปรากฎอยู่ในทะเบียนบ้านที่ไม่ใช่กรุงเทพมหานครเท่านั้น จะไม่มีการให้เลือกตั้งล่วงหน้าหรือการเลือกตั้งนอกเขตที่มา : www.ilaw.or.th/node/5784


เข้าชม : 36


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      เลือกตั้งท้องถิ่น : รู้จัก อบจ. และการเตรียมตัวก่อนไปเลือกตั้ง 20 ธันวาคม 13 / ธ.ค. / 2563
      ข้อมูล Real Time โควิด-19 6 / ธ.ค. / 2563
      โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 9 / ก.ค. / 2559
      งานพัฒนาทักษะชีวิต 9 / ก.ค. / 2559
      โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 26 / มิ.ย. / 2557
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ไอคอน : ย่อหน้า จัดซ้าย จัดกลาง จัดขวา ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
อ้างอิงคำพูด เพิ่มเพลง เพิ่มวีดีโอคลิป เพิ่มรูปภาพ เพิ่มไฟล์ Flash เพิ่มลิงก์ เพิ่มอีเมล์
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ ที่นี่ เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

 
กศน.ตำบลทุ่งต่อ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่ อบต.ตำบลทุ่งต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เบอร์โทร 093-776-0789 , 083-633-9476
e-mail:kick2879@gmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05