[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด มุ่งพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง

 

2. จัดและสงเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนใหสามารถสรางรายไดสรางสรรคและแขงขันดานอาชีพไดอยางยั่งยืน

 

3. งเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา

 

4. พัฒนาและสงเสริมการนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพเข้าชม : 265
 
 
กศน.ตำบลท่างิ้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่...เบอร์โทร 0833944425
e-mail : narumon648@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05