[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลท่างิ้ว
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
กิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลท่างิ้ว
โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
กิจกรรมศึกษาดูงานหมู่บ้านตามรอยพระยุคลบาท
13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลท่างิ้ว
โครงการพัมนาคุณภาพผู้เรียน
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลท่างิ้ว
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ชุมชนในระดับตำบล
หลักสูตร Digital Literacy และหลักสูตรการค้าออนไลน์
13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลท่างิ้ว
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(รูปแบบกลุ่มสนใจ)
กิจกรรมเชือกพลาสติกมหัศจรรย์
13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลท่างิ้ว
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมการอบรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
13 / ก.ค. / 2561 : กิจกรรม กศน.ตำบลท่างิ้ว
โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
กิจกรรมอบรมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


 
กศน.ตำบลท่างิ้ว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด
ที่อยู่...เบอร์โทร 0833944425
e-mail : narumon648@gmail.com 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05