[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ เป็นสถานศึกษาหลักในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการจัดการให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ตามระบบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริย์เป็นประมุข อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ภายในปี 2552
พันธกิจ 
1.ส่งเสริมและจัดการเรียนรู้และทักษะการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
2. สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้โดยการกระจายแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต. 
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน เครือข่าย ในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน รวมทั้งพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่น องค์กรรัฐ องค์กรเอกชน และประชาชน ให้เป็นเครือข่ายการศึกษานอกโรงเรียนและ สร้างความเข็มแข็งของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.จัดและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการทำงาน พัฒนาคุณภาพและชดเชยโอกาสทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6. พัฒนาคุณภาพการจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีคุณธรรมนำความรู้และมีทักษะการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนในพื้นที่ 
8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เป้าประสงค์ ในปีงบประมาณ 25541 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ ได้กำหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 1.เป้าหมายด้านการยกระดับการศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยแรงงาน และการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะได้รับการศึกษา โดยกำหนดเป้าหมายไว้ดังนี้ 
1.1 เป้าหมายระดับบุคคล 
1) ประชากรวัยแรงงาน ( อายุ 15 -59 ปี ) ได้รับการยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ถึงระดับมัธยมศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 1,090 คน โดยจำแนกเป็น
1.1 ) ประชากรวัยแรงงานอายุ 15 -59 ปี จำนวน 400 คน ได้รับการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
1.2 ) ประชากรวัยแรงงานอายุ 40 - 59 ปี จำนวน 690 คน ได้รับบริการ การศึกษาต่อเนื่อง ( การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน )
2) ประชากรกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ประกอบด้วยการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และได้รับบริการการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
3 ) ประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็กจากครอบครัวยากจน สตรี เด็กและเยาวชน ประชาชนในพื้นที่ชนบทห่างไกล ผู้พิการ ผู้ไม่รู้หนังสือ และกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ จำนวน 5 คน ได้รับบริการการศึกษานอกระบบที่เหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน 
4 ) ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย จำนวน 2,800 คน 
1.2 เป้าหมายระดับครอบครัว ครัวเรือนไม่ต่ำกว่า 20 ครัวเรือน ได้รับบริการการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
2.เป้าหมายด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้มีวิธีคิดและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการกับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน
3. เป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
3.1 พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากฐานปีการศึกษา 2550 ใน 4 วิชาหลักได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
3.2 ลดอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ เฉลี่ยร้อยละ 5 ในทุกระดับ 
3.3 ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง แต่ละหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามวัตถุประสงค์การเรียนของหลักสูตร 
3.4 ผู้เรียน/ผู้รับบริการ กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ละกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมที่เข้าร่วมเข้าชม : 598
 
 
กศน.ตำบลตะเสะ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดสำราญ
ที่อยู่  หมู่ที่ 2  บ้านนาชุมเห็ด  ตำบลตะเสะ  เบอร์โทร  080-6940518
e-mail : Benja_7788@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05