[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
วันที่ 11 ธันวาคม 2558 โครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 11 ธันวาคม 2558 ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอปะเหลียน และนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน รวม 50 คน จัดอบรมโครงการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกตตรี อำเภอเมือง จังหวัดสตูล


วันที่ 17 ธันวาคม 2558 กศน.อำเภอปะ เหลียน จัดอบรมโครงการถนนปลอดภัย อาสาป้องกันอุบัติภัยทางจราจร กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2559 ให้แก่นัก ศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน จำนวน 100 คน โดยมีนายพีรศักดิ์ ว่องวชิรา พาณิชย์ กรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา  และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรปะเหลียน  การอบรมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย และวินัยจราจร และเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่และยานพาหนะในการช่วยป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังวันที่ 23 ธันวาคม 2558 ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน นำคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน รวมจำนวน 50 คน ร่วมกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และประวัติศาสตร์ จังหวัดกระบี่ กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ ข้อมูลความเป็นมาของชุมชน และสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ประโยชน์ได้จริง ณ แหล่งเรียนรู้จังหวัดกระบี่วันที่ 29 ธันวาคม 2558 ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน นำคณะครูและนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน จัดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านต้านยาเสพติด กศน.อำเภอปะเหลียน ปีงบประมาณ 2559 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา กศน. โดยมีนายพีรศักดิ์ ว่องวชิราพาณิชย์ กรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี สร้างนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะให้รู้จักแพ้ ชนะ อภัย สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา กศน. และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติด ณ กศน.ตำบลบ้านนา
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน


วันที่ 7 มกราคม 2559 ผอ.อัจฉรา เชียงสอน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปะเหลียน    เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูกฝังและเสริมสร้างค่า นิยมหลักของคนไทย 12 ประการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา กศน. โดยมีนาย พีรศักดิ์ ว่องวชิราพาณิชย์ กรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน และคณะวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรปะเหลียน เป็นวิทยากรอบรม ให้ความรู้ การจัดโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ในการสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง มีจิตสำนึกรักชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความสามัคคี ระหว่างวันที่ 7 – 8  มกราคม 2559   ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

เข้าชม : 283
 
 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05