[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

  

กิจกรรมของ กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2558
โครงการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558

อังคาร ที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558


โครงการจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
ปีงบประมาณ 2558

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำรงวิถีชีวิต  ความเป็นอยู่  และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับครอบครัว  ชุมชน  สังคม  จนถึงระดับรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัฒน์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในด้านต่าง ๆ

กิจกรรม อบรมการปลูกผักสวนครัว  จำนวน 3 ชั่วโมง
วันที่ 15 มีนาคม 2558
โดย กศน.ตำบลท่าพญา กศน.ตำบล
สุโสะ และกศน.ตำบลทุ่งยาว
ณ กศน.ตำบลท่าพญา


วัตถุประสงค์

        -เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยการเรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติจริง

-เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการประกอบอาชีพ การดำเนินชีวิต  แบบพออยู่พอกิน  ลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้และมีความเอื้ออาทรต่อกัน
                                

                                     
                        


เข้าชม : 353


กิจกรรมของ กศน.ตำบลท่าพญา ปีงบประมาณ 2558 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 22 / ก.ค. / 2558
      โครงการจัดการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ปี 2558 31 / มี.ค. / 2558
      โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูกศน.จังหวัดตรังในการจัดกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก พว 02027 \"การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน\" 27 / มี.ค. / 2558
      เปิดป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งตำบลท่าพญา 27 / มี.ค. / 2558
      จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ( N-NET) ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอปะเหลียน 23 / ก.พ. / 2558


 
กศน.ตำบลท่าพญา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่. หมู่ 4  ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เบอร์โทร. 086-2993085
e-mail:
Tipsu_28@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05