[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

        
 
 แหล่งเรียนรู้และเครือข่าย
แหล่งเรียนรู้ในตำบลท่าข้าม
1. แหลมหยงสตาร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลท่าข้าม อ. ปะเหลียน จังหวัดตรัง
     เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

                                       
 2. หินหัวช้าง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าข้าม  อ. ปะเหลียน  จังหวัดตรัง
      เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ

3. ด่านศุลกากร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลท่าข้าม อ. ปะเหลียน  จังหวัดตรัง
   เป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณสถาน4.โรงพระร้อยเก้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม อ. ปะเหลียน  จังหวัดตรัง
   เป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบาราณสถาน 


 5 กศน.ตำบลท่าข้าม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน  จังหวัดตรังภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลท่าข้าม
 

 

ภูมิปัญญาทำให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤติและดำรงความเป็นชาติ หรือชุมชนได้

ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล

ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย

ดังนั้น ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

ประเภทของภูมิปัญญา
 1. ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นองค์ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สั่งสมและสืบทอดกันมา เป็นความสามารถและศักยภาพในเชิงการแก้ปัญหา การปรับตัวเรียนรู้และสืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป เพื่อการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชาติ ของเผ่าพันธุ์หรือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน

   
 2. ภูมิปัญญาชาวบ้าน  เป็นวิธีการปฏิบัติของชาวบ้าน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ แนวทางแก้ปัญหาแต่ละเรื่อง แต่ละประสบการณ์  แต่ละสภาพแวดล้อม ซึ่งจะมีเงื่อนไขปัจจัยเฉพาะแตกต่างกันไป นำมาใช้แก้ไขปัญหาโดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่โดยชาวบ้านคิดเอง เป็นความรู้ที่สร้างสรรค์และมีส่วนเสริมสร้างการผลิต หรือเป็นความรู้ของชาวบ้านที่ผ่านการปฏิบัติมาแล้วอย่างโชกโชน  เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม
  เป็นความรู้ที่ปฏิบัติได้มีพลังและสำคัญยิ่ง ช่วยให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่รอดสร้างสรรค์การผลิตและช่วย
  ในด้านการทำงาน  เป็นโครงสร้างความรู้ที่มีหลักการ มีเหตุ มีผลในตัวเอง
   
 3. ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของคน  ผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิดว่าวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่ประกอบกันขึ้นมาจากความรู้เฉพาะหลาย ๆ เรื่อง จัดว่าเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่จะช่วยในการเรียนรู้ การแก้ปัญหาจัดการและการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของคนเรา ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ชุมชนและในตัวผู้รู้เอง จึงควรมีการสืบค้น
  รวบรวม ศึกษา ถ่ายทอด พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง
   
   
 4. ภูมิปัญญาไทย  หมายถึง  องค์ความรู้ ความสามารถ
  ทักษะของคนไทยที่เกิดจากการส่งเสริมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการการเลือกสรร เรียนรู้ปรุงแต่งและถ่ายทอดสืบต่อกันมา  เพื่อใช้แก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและเหมาะสมกับยุคสมัย

ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น พอสรุปได้ดังนี้

 1. เป็นเรื่องของการใช้ความรู้  ทักษะ  ความเชื่อและพฤติกรรม
 2. แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง  คนกับคน  คนกับธรรมชาติ  คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
 3. เป็นองค์รวมหรือกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต
 4. เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา  การจัดการ  การปรับตัว  การเรียนรู้เพื่อความอยู่รอดของบุคคล ชุมชนและสังคม
 5. เป็นแกนหลักหรือกระบวนทัศน์ในการมองชีวิตเป็นพื้นความรู้ในเรื่องต่าง ๆ
 6. มีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณ์ในตัวเอง
 7. มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา
 8. มีวัฒนธรรมเป็นฐาน  ไม่ใช่วิทยาศาสตร์
 9. มีบูรณาการสูง
 10. มีความเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้งสูงส่ง
 11. เน้นความสำคัญของจริยธรรมมากกว่าวัตถุธรรม

 


เข้าชม : 1519
 
 

กศน.ตำบลท่าข้าม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เบอร์โทร  075-582885, 0966355957
e-mail: Sukanya_1403@hotmail.co.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05