[x] ?????????????
 
 

อาสาสมัคร กศน.ตำบลสุโสะ

เป็นการส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสา ตลอดจนผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและข้าราชการบำนาญเข้ามาเป็น อาสาสมัคร กศน. โดยเข้ามามีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน เป็นผู้สื่อสารข้อมูลความรู้และการพัฒนาชุมชน โดยทำงานเป็นทีมร่วมกับครู กศน.

 

ที่

ชื่อ - สกุล

เขตรับผิดชอบ

1

นายชาลี พวงทอง

หมู่ที่ 2-5-8-9-10

2

นางสาวโนรี เหมรา

หมู่ที่ 1-3-4-6-7-11
น.ส.โนรี เหมรานายชาลี พวงทอง
เข้าชม : 248