[x] ?????????????
 
 
องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลสุโสะ

ที่

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

น.ส.ภาวิณี ฮันแย็ก

ประธาน

ม.ปลาย

2

น.ส.รุสนี กานิเซ็ง

รองประธาน

ม.ปลาย

3

นายอะซีส จิตเที่ยง

เลขานุการ

ม.ต้น

4

น.ส.ปริศนา ตู้ดำ

ผู้ช่วยเลขานุการ

ม.ต้น

5

นายเฉลิมชัย เสียมไหม

กิจกรรมนักศึกษา

ม.ปลาย

6

น.ส.อารีน่า ชายทุ่ย

การเงินและบัญชี

ม.ต้น

7

น.ส.ศิริพร เสียมไหม

ประชาสัมพันธ์

ม.ปลาย

8

น.ส.พรพิมล เทศนอก

ปฏิคม

ม.ปลาย

9

นายอับดุลเลาะฮ์ ชูแก้ว

ประสานงานเครือข่าย

ม.ปลาย

 เข้าชม : 262