[x] ?????????????
 
 

ประวัติความเป็นมา กศน. ตำบลสุโสะ


(ที่ตั้ง ศูนย์เอนกประสงค์บ้านท่าเทศ ม.9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 92120)
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสุโสะ ได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2544 ใช้อาคารเอนกประสงค์ในมัสยิด หมู่ที่ 1 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เพื่อใช้เป็นที่พบกลุ่มของนักศึกษา ทั้ง 3 ระดับคือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และการศึกษาต่อเนื่อง

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 นักศึกษาสายสามัญทั้งหมด ของศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสุโสะ ก็ได้ย้ายไปพบกลุ่มที่อาคารอเนกประสงค์ บ้านท่าเทศ หมู่ที่ 9 ตำบล สุโสะ อ.ปะเหลียน จ. ตรัง

จนกระทั่งปี ภาคเรียนที่ 2 ปี พ.ศ. 2547 นางสาวอริสา ชูแก้ว ได้รับหน้าที่เป็นครูศูนย์การเรียนชุมชนตำบลสุโสะ แทนครู ศรช.ท่านเดิมซึ่งลาออกไป ต่อมา พ.ศ. 2552 ศูนย์การเรียนชุมชนทั่วประเทศได้ยกฐานะเป็น กศน.ตำบล ทาง กศน.ปะเหลียน และครู ศรช. ได้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้านท่าเทศอีกครั้ง เพื่อขอใช้อาคารศูนย์เอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลสุโสะ เป็นที่ตั้งของ กศน.ตำบลสุโสะ และได้ทำพิธีเปิด กศน.ตำบลสุโสะ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 กศน.ตำบลสุโสะ เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดมาจนถึงปัจจุบันเข้าชม : 511