[x] ?????????????
 
 
 สภาพทั่วไป ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ประวัติความเป็นมา

ประวัติเล่ากันว่า ตำบลสุโสะในอดีตเป็นป่าทึบ พื้นที่อุดมสมบูรณ์ ได้มีชาวมาเลเซียอยู่ครอบครัวหนึ่ง หัวหน้าครอบครัวชื่อว่า นายโสะ อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณริมคลอง (หมู่ที่ 1 ตำบลสุโสะ ในปัจจุบัน) ต่อมามีผู้คนเข้ามาอาศัยกันเพิ่มมากขึ้น เมื่อชาวบ้านไปมาหาสู่กันก็จะใช้บ้านของนายโสะ เป็นศูนย์กลาsในการพบหาและมักพูดกันว่าไป บ้านสูโสะ (คำว่า สู หมายถึง น้า) เมื่อนานวันเข้าคำว่า สู ได้ถูกกร่อนลงเป็นคำว่า สุ จึงพูดกันติดปากว่าไป บ้านสุโสะ
มาเมื่อทางราชการมีการจัดตั้งตำบลขึ้น จึงได้จัดตั้งพื้นที่เป็นตำบล เรียกว่า
ตำบลสุโสะ จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลสุโสะ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดตรัง ห่างจากตัวจังหวัด ประมาณ 45 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอปะเหลียนไปทางทิศเหนือ ประมาณ 7 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 101 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63,125 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบ้าหวี ,ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ

การปกครอง ตำบลสุโสะ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ 1

บ้านสุโสะ

นายประสิทธิ์ โสะหาบ

210

342

386

728

หมู่ที่ 2

บ้านวังยาว

กำนันวิศาล
สาราบรรณ์

204

419

436

855

หมู่ที่ 3

บ้านต้นไทร

นายสุรพงษ์ หยงสตาร์

111

215

216

431

หมู่ที่ 4

บ้านท่าคลอง

นายฤทธิพล ชัยศิริ

191

360

383

743

หมู่ที่ 5

บ้านหนองผักฉีด

นายวิโรจน์ เสียมไหม

148

218

256

474

หมู่ที่ 6

บ้านทุ่งไทรทอง

นายเจิม ชำนาญเหนาะ

212

361

386

747

หมู่ที่ 7

บ้านสุโสะ

นายวิเชียร ใจสมุทร

225

368

408

776

หมู่ที่ 8

บ้านห้วยน้ำตก

นายตรี ตู้ดำ

101

235

261

496

หมู่ที่ 9

บ้านท่าเทศ

นายกฤษฎา สิทธิสถิตย์

97

199

197

396

หมู่ที่ 10

บ้านหนองขี้ไต้

นายสุรเดช รองเดช

91

200

194

394

หมู่ที่ 11

บ้านในทอน

นายถนอม รอดเสน

114

261

276

537

รวม

1,704

3,178

3,399

6,577

ความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากร/พื้นที่ 65.12 คน/ตารางกิโลเมตร

(ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอปะเหลียน ณ เดือนเมษายน 2556 และ อบต.สุโสะ )

สภาพทางสังคม

1) ศาสนา นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 85 นับถือศาสนาพุทธและอื่น ๆ ร้อยละ

2) การศึกษา
- กศน.ตำบลสุโสะ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ที่ตั้ง อาคารเอนกประสงค์บ้านท่าเทศ หมู่ที่ 9 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน ตรัง

ระดับ/ประเภท

จำนวน(แห่ง)

ชื่อสถาบัน

ที่ตั้ง

1. มัธยมศึกษา

1

1. โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์

หมู่ที่ 1

2. ประถมศึกษา

5

1. โรงเรียนบ้านสุโสะ

2. โรงเรียนบ้านท่าเทศ

3. โรงเรียนบ้านท่าคลอง

4. โรงเรียนหนองผักฉีด

5. โรงเรียนทุ่งไทรทอง

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าเทศ

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคลอง

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุ่งไทรทอง

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 6

4. ศูนย์อบรมเด็กก่อน

เกณฑ์ประจำมัสยิด

2

1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดสู่หยู่ดนอิสลาม

2. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดดะวะตุลอิสลาม

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 11

5. โรงเรียนเอกชนระดับ อนุบาล-ประถมศึกษา

1

1. โรงเรียนบ้านเด็กน้อยตรัง

หมู่ที่ 3

6.โรงเรียนสอนศาสนา

อิสลาม-วิชาสามัญ

2

1. โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ

2. โรงเรียนดารุ้ลฟัจญ์

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1


3) สาธารณสุข

3.1) สถานบริการและหน่วยงานบริหารงานสาธารณสุข ตำบลสุโสะมี สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

- สถานีอนามัยตำบลสุโสะ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ที่ 1,3,4,6,7,11

- สถานีอนามัยบ้านห้วยน้ำตก ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 8 รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ที่ 2,5,8,9,10

4) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1

สภาพทางเศรษฐกิจ

1) อาชีพ

ประชากรส่วนใหญ่ในตำบลสุโสะประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ประมาณ 1,130 ครัวเรือนและมีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 41,370 ไร่) ได้แก่ การทำสวนยางพารา การผลิตยางตาเขียวและยางชำถุงเพื่อจำหน่าย การทำประมง การทำนากุ้ง ฯ นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพรับจ้างทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ค้าขาย ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจส่วนตัวและอื่น ๆ

2) รายได้

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 46,075.01 บาท

3) หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง

- ร้านค้าปลีก จำนวน 72 ร้าน

- จุดรับซื้อน้ำยาง จำนวน 35 แห่ง


แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายที่สำคัญในพื้นที่ตำบลสุโสะ มีดังนี้
แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ
1.พิพิธภัณฑ์เตาถ่าน ที่ตั้ง ม.11 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
2.ศูนย์รวมองค์กรธุรกิจชุมชน ตำบลสุโสะ
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
ผลิต และจำหน่าย ขนมอบ เช่นขนมไข่,ขนมเค๊ก,ขนมจีบ เป็นต้นภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

กศน.ตำบลสุโสะ กศน.อำเภอปะแหลียน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

******************************************************

ชื่อภูมิปัญญา : การตัดต้อเนื้อที่ตา ด้วยกะลามะพร้าว

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา : นางเปียะ หนูหมาด

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา : 135 ม. 9 ต. สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : แพทย์แผนไทย

ประวัติความเป็นมา :นางเปียะ หนูหมาด มีความสามารถในด้าน การตัดต้อเนื้อที่ตา ด้วยกะลามะพร้าว เป็นความเชื่อและวิธีแบบไม่เหมือนในแผนแพทย์ไทยสมัยปัจจุบัน แต่สามารถรักษาคนที่เป็นต้อเนื้อที่ตาให้หายได้ นับไม่ถ้วนมาแล้ว

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : -เป็นภูมิปัญญาที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถช่วยเหลือคนที่ เดือดร้อนในชุมชน

-เป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย

-เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บุคคลที่สนใจศึกษาหาความรู้

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง : ไม่มี


แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

กศน.ตำบลสุโสะ กศน.อำเภอปะแหลียน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

******************************************************

ชื่อภูมิปัญญา : การห้ามเลือด ( คัดเลือด )

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา : นางสนุก จิตรเที่ยง

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา : 114 ม. 4 ต. สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : แพทย์แผนไทย

ประวัติความเป็นมา : นางสนุก จิตรเที่ยง สามารถการห้ามเลือด ( คัดเลือด ) ทำให้เลือดหยุดไหลฉับพลัน โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน หรือวิธีการห้ามเลือดแบบทั่วไป

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : -เป็นภูมิปัญญาที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถช่วยเหลือคนที่ เดือดร้อนในชุมชน

-เป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย

-เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บุคคลที่สนใจศึกษาหาความรู้

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง : ไม่มี


แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

กศน.ตำบลสุโสะ กศน.อำเภอปะแหลียน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

******************************************************

ชื่อภูมิปัญญา : การทำกระต่ายขูดมะพร้าว ( เหล็กขูด)

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา : นายตาด รองเดช

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา : 135/ 1 ม.9 ต. สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

ประวัติความเป็นมา : นายตาด รองเดช มีความสามารถใน การทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านได้จากไม้หลายชนิด เช่นผลิต รางสำหรับใส่น้ำยางพาราเพื่อทำยางแผ่น การทำกรงนกชนิดต่าง ๆ การทำมีดสำหรับติดยางตาเขียว การทำโต๊ะ เก้าอี้ หรือผลิตภัณฑ์ อย่างอื่นที่ทำจากไม้ โดยใช้ วัสดุ -อุปกรณ์ วัตถุดิบ ไม้ แต่ที่เด่นชัดคือ การทำกระต่ายขูดมะพร้าว ( เหล็กขูด)

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : -เป็นภูมิปัญญาที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถช่วยเหลือคนที่ เดือดร้อนในชุมชน

-เป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย

-เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บุคคลที่สนใจศึกษาหาความรู้

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง : ไม่มี

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

กศน.ตำบลสุโสะ กศน.อำเภอปะแหลียน สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

******************************************************

ชื่อภูมิปัญญา : โหราศาสตร์ ดูดวง ฤกษ์ยาม

ชื่อผู้ทรงภูมิปัญญา : นายคล่อง ทองดี

สถานที่ตั้งของภูมิปัญญา : 51/3 ม. 7 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

ประเภท/ลักษณะภูมิปัญญา : โหราศาสตร์

ประวัติความเป็นมา : นายคล่อง ทองดี เป็นภูมิปัญญา ที่มีความรู้ ความสามารถในการ

ดูดวง ดูฤกษ์การแต่งงาน การขึ้นบ้านใหม่ โดยอาศัยความรู้ประสบการณ์ และพรสวรรค์ ของคนรุ่นเก่า ในการชี้แนะแนวทางให้กับคนทั่วไปที่มาปรึกษาและเชื่อในด้านนี้

ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม : -เป็นภูมิปัญญาที่เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถช่วยเหลือคนที่ เดือดร้อนในชุมชน

-เป็นการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทย

-เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บุคคลที่สนใจศึกษาหาความรู้

รางวัลที่ได้รับการยกย่อง : ไม่มี
เข้าชม : 1446
 
 
กศน.ตำบลสุโสะ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านท่าเทศ ม.9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
สังกัด  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05