[x] ?????????????
 
 

บ้านหนังสืออัจฉริยะ

เสริมสร้างบ้านหนังสืออัจฉริยะและพัฒนานิสัยรักการอ่านของประชาชน โดยการส่งเสริมการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัว การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับระเบียบวินัยและข้อพึงปฏิบัติในการใช้บ้านหนังสืออัจฉริยะ การเคารพสิทธิของผู้อื่น ตลอดจนการช่วยกันดูแลรักษาและพัฒนาบ้านหนังสือ ให้เป็นบ้านหนังสือเสริมสร้างอัจฉริยภาพของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านในฐานะที่เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการเสริมสร้างอัจฉริยภาพส่วนบุคคลและความเข้มแข็งของชุมชนและการเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรมบ้านหนังสืออัจฉริยะ
*********************************************************
ปีงบประมาณ 2557
ครู กศน.ตำบลสุโสะ มอบแผ่นดีวีดี รายการพิเศษเดินหน้าประเทศไทย ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะ ในพื้นที่ตำบลสุโสะ


ปีงบประมาณ 2556
บ้านหนังสืออัจฉริยะ ตำบลสุโสะ มีทั้งหมด 5 หลัง
1.บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านสุโสะ
- เจ้าของบ้าน นางศรีประไพ โสะหาบ ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 167/12 ม.1 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
- บริการ หนังสือพิมพ์ วันละ 2 ฉบับ - หนังสือคู่สร้าง คู่สม 4 เล่ม/เดือน - หนังสือขวัญเรือน 2 เล่ม/เดือน
- โต๊ะ 1 ตัว - เก้าอี้ 4 ตัว - ป้ายบ้านหนังสือ 1 ป้าย - แว่นสายตา 2 อัน


 
2.บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านวังยาว
- เจ้าของบ้าน นางแววดาว พวงทอง ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 98/1 ม.2 ต. สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
- บริการ หนังสือพิมพ์ วันละ 2 ฉบับ - หนังสือคู่สร้าง คู่สม 4 เล่ม/เดือน - หนังสือขวัญเรือน 2 เล่ม/เดือน
- โต๊ะ 1 ตัว - เก้าอี้ 4 ตัว - ป้ายบ้านหนังสือ 1 ป้าย - แว่นสายตา 2 อัน 
3.บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านท่าคลอง
- เจ้าของบ้าน น.ส.โนรี เหมรา ที่ตั้งเลขที่ 88 ม.4 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
- บริการ หนังสือพิมพ์ วันละ 2 ฉบับ - หนังสือคู่สร้าง คู่สม 4 เล่ม/เดือน - หนังสือขวัญเรือน 2 เล่ม/เดือน
- โต๊ะ 1 ตัว - เก้าอี้ 4 ตัว - ป้ายบ้านหนังสือ 1 ป้าย - แว่นสายตา 2 อัน


4.บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านท่าเทศ
- เจ้าของบ้าน นางข้อหรี้ย๊ะ ขันนุ้ย เลขที่ 127 หมู่ที่ 9 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
- บริการ หนังสือพิมพ์ วันละ 2 ฉบับ - หนังสือคู่สร้าง คู่สม 4 เล่ม/เดือน - หนังสือขวัญเรือน 2 เล่ม/เดือน
- โต๊ะ 1 ตัว - เก้าอี้ 4 ตัว - ป้ายบ้านหนังสือ 1 ป้าย - แว่นสายตา 2 อัน


5.บ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหนองขี้ไต้
- เจ้าของบ้าน นางปราณี แสงศักดิ์ เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 10 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
- บริการ หนังสือพิมพ์ วันละ 2 ฉบับ - หนังสือคู่สร้าง คู่สม 4 เล่ม/เดือน - หนังสือขวัญเรือน 2 เล่ม/เดือน
- โต๊ะ 1 ตัว - เก้าอี้ 4 ตัว - ป้ายบ้านหนังสือ 1 ป้าย - แว่นสายตา 2 อัน
เข้าชม : 1324