[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ชื่อสถานศึกษากศน.ตำบลโพรงจระเข้


สถานที่ตั้ง

       บ้านโหละคล้า  หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

       E-mail Rattana_jitbon@hotmail.com โทรศัพท์ 081-0804659

สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว

ประวัติความเป็นมาของกศน.ตำบลโพรงจระเข้

        1. ประวัติกศน.ตำบล

เดิมจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชน  โดยใช้ชื่อว่า  ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโหละคล้า”   การจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโหละคล้า มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     เสริมสร้างโอกาสการเรียนรู้    สำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่และเพื่อกระจายอำนาจการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา สร้างสังคมการเรียนรู้ จากนั้นเพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้สู่ชุมชน ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอย่านตาขาว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้  ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโหละคล้า ขึ้นในปี พ.ศ. 2548 โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงจระเข้ ให้ใช้สถานที่อาคารอเนกประสงค์ของบ้านโหละคล้า หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นที่ทำการของศูนย์การเรียนชุมชนบ้านโหละคล้า

ต่อมาได้จัดตั้งคณะกรรมการและองค์กรนักศึกษา   จากผู้นำหมู่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการจัดการภายในศูนย์การเรียนชุมชน  ทำให้เกิดการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก    ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่   จากนั้นห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี   อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง เข้าสนับสนุนหนังสือแบบเรียน และหนังสือนอกเวลา    วารสารต่าง ๆ     พร้อมจัดหมวดหมู่การลงทะเบียน   ยืม - คืนเพื่อสงเสริมให้ศูนย์การเรียนชุมชน เป็นศูนย์กลางการการเรียนรู้ ที่ให้บริการการศึกษาตามอัธยาศัยและพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

2. ลักษณะอาคาร กศน.ตำบลโพรงจระเข้

กศน.ตำบลโพรงจระเข้สถานที่ตั้ง บ้านโหละคล้า  หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรังลักษณะอาคาร  เอกเทศ  ตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดียว มี 2 ห้อง และมีห้องน้ำอยู่ด้านหลังอาคาร 1 ห้อง มีบริเวณด้านหน้าเป็นลานกว้าง สภาพอาคาร  มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมสะอาดร่มรื่น สวยงามทั้งภายในและภายนอก  ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนและตลาดนัดโหละคล้าเข้าชม : 814
 
 
กศน.ตำบลโพรงจระเข้
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว
ที่อยู่ บ้านโหละคล้า หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เบอร์โทร   081-0804659
e-mail ..Rattana_jitbon@hotmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05