[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

         

 


ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ


ปรัชญา

            สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่ความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

วิสัยทัศน์

            ประชาชนอำเภอปะเหลียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

อัตลักษณ์

อยู่อย่างพอเพียง
 

เอกลักษณ์

บริการดี พันธกิจ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน จัดและปฏิบัติตามพันธกิจ ดังนี้

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชน และชุมชนให้สามารถสร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประสาน งานภาคีเครือข่ายเพื่อในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมี งานทำ

4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อ การมีงานทำ

5. พัฒนา บุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนและนโยบายต่อเนื่องของ สำนักงาน กศน และงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

7. จัดส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

8. กำกับดูแลตรวจสอบนิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

9. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดและพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

10. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 


เข้าชม : 578
 
 

กศน.ตำบลปะเหลียน
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปะเหลียน
ที่อยู่ หมู่ที่ 5 บ้านป่ากอ ตำบลปะเหลียน จังหวัดตรัง เบอร์โทร 086-9402487
e-mail:jirawan.nfe@jimal.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05