[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
วิสัยทัศน์

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอห้วยยอด มุ่งพัฒนาการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพและบริการประชาชนไดอยางทั่วถึง

 

2จัดและสงเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนใหสามารถสรางรายได สรางสรรคและแขงขันดานอาชีพไดอยางยั่งยืน

 

3งเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา

 

4พัฒนาและสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา

5พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทําของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
เข้าชม : 512
 
 
กศน.ตำบล.ปากคม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ.ห้วยยอด
ที่อยู่............................เบอร์โทร..............................
e-mail:.................................................

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05