[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

วิสัยทัศน์

        ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง  เป็นองค์กรในการส่งเสริมและพัฒนาประชาชน  กลุ่มเป้าหมาย  ให้เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พบพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11

 พันธกิจ

            1. จัดและส่งเสริมการศึกษา ให้กับผู้รับบริการอย่างทั่วถึง เท่าเทียม ตามความต้องการในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. จัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ และการศึกษาเพื่อการพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน โดยบูรณาการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้กับผู้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง เพื่อให้มีอาชีพมีงานทำ พัฒนาตนเอง มีจิตสำนึก พัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

3. จัดและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ให้กับผู้รับบริการตามความเหมาะสมและความสนใจ  เพื่อให้เกิดเรียนรู้ตลอดชีวิต จากแหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5. ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

            6. ส่งเสริม เร่งรัด ระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
11
กลยุทธ์ / ยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน
      1.การขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
      2.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
      3.
การส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน
      4.การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
      5.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2554 - 2559
      1.มุ่งบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม
      2.ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและทันกับการเปลี่ยนแปลง
      3.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ให้เป็นฐานการเรียนรู้ในชุมชน
      4.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
      5.เร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
 วัฒนธรรมการทำงานขององค์กร
      ซื่อสัตย์ มีวินัย ใส่ใจผู้รับบริการ ทำงานเป็นทีม
 ปรัชญา
      สร้างโอกาสการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 อัตลักษณ์ผู้เรียน
              สุขภาพดี   มีงานทำ   อยู่อย่างพอเพียง
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
             สถานศึกษาพอเพียง

เว็บสล็อต

เข้าชม : 622
 
 
กศน.ตำบลหนองตรุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่  กศน.ตำบลหนองตรุด ม.3 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง
TEL.075-216886
e-mail: sanyalak7535@gmail.com

สล็อตเว็บตรง Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05