[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์ กศน.ตำบลหนองตรุด ( ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง) ::
 

  

  

3 / ต.ค. / 2565 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรมมอบบ้านให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูล TPMAP ปี 2565 มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 3 ครัวเรือน พื้นที่ตำบลนาท่ามเหนือและตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 30 กันยายน 2565
กิจกรรมมอบบ้านให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์ข้อมูล TPMAP ปี 2565 มิติด้านความเป็นอยู่ จำนวน 3 ครัวเรือน พื้นที่ตำบลนาท่ามเหนือและตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 30 กันยายน 2565
3 / ต.ค. / 2565 : ศูนย์การเรียนชุมชน
โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
3 / ต.ค. / 2565 : ทดสอบหมวดหมู่
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
14 / ก.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การค้าออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร การค้าออนไลน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
14 / ก.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
\"Big Cleaning Day\"
\"Big Cleaning Day\" วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เตรียมความพร้อมเปิด \"Soft Opening\" โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา
14 / ก.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS Studio
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS Studio วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
14 / ก.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สำนำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม สำนำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
14 / ก.ค. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการ กศน.ตรัง ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก \"รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น\" วันที่ 5พค.2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โครงการ กศน.ตรัง ปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก \"รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น\" วันที่ 5พค.2563 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
10 / เม.ย. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
โครงการ เตรียความพร้อมเพื่อชุมชน การป้องกันภัยพิบัติจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การทำหน้ากากอนามัย ณ กศน.ตำบลหนองตรุด 19 มีค.2563
โครงการ เตรียความพร้อมเพื่อชุมชน การป้องกันภัยพิบัติจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) การทำหน้ากากอนามัย ณ กศน.ตำบลหนองตรุด 19 มีค.2563
10 / เม.ย. / 2563 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล หลักสูตรการเข้าใจเข้าถึงการใช้สื่อออนไลน์ (Digital Literacy) จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลหนองตรุด
โครงการสร้างความพร้อมชุมชนผ่านเครือข่ายดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบล หลักสูตรการเข้าใจเข้าถึงการใช้สื่อออนไลน์ (Digital Literacy) จำนวน 12 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน กศน.ตำบลหนองตรุด
10 / เม.ย. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
การศึกษาตามอัธยาศัย/กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ
10 / เม.ย. / 2563 : กจิกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน้ำฉา ม.7 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
กิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน้ำฉา ม.7 ต.หนองตรุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
10 / เม.ย. / 2563 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
โครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรังที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
10 / เม.ย. / 2563 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังวัดตรัง
โครงการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา กศน. วันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังวัดตรัง
10 / เม.ย. / 2563 : อาชีพระยะสั้นเพื่อการมิงานทำ
กศน.ตำบลหนองตรุด จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ ชั้กศน.ตำบลหนองตรุด จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไปตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ณ กศน.ตำบลหนองตรุด หมู่ที่ 3
กศน.ตำบลหนองตรุด จัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวน 40 ชั่วโมง ให้กับประชาชนทั่วไปตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ณ กศน.ตำบลหนองตรุด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่าง
10 / เม.ย. / 2563 : กจิกรรมการเรียนการสอน
โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร การทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ณ กศน.ตำบลหนองตรุด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2563 ถึงวั
โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร การทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 6 ชั่วโมง ให้กับประชาชนตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ณ กศน.ตำบลหนองตรุด หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2563 ถึงวั
10 / เม.ย. / 2563 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
กิจกรรม หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ วัดต้นปีก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม หน่วยบริการเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ วัดต้นปีก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
10 / เม.ย. / 2563 : อาชีพระยะสั้นเพื่อการมิงานทำ
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำถั่วเคลือบ จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดต้นปีก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การทำถั่วเคลือบ จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดต้นปีก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
10 / เม.ย. / 2563 : อาชีพระยะสั้นเพื่อการมิงานทำ
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ กลุ่มสนใจ วิชา การทำฝาชีแฟนซี หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบ กลุ่มสนใจ วิชา การทำฝาชีแฟนซี หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 20/1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2563
10 / เม.ย. / 2563 : อาชีพระยะสั้นเพื่อการมิงานทำ
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำสาคูไส้หมู จำนวน 3 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
การจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชา การทำสาคูไส้หมู จำนวน 3 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
กศน.ตำบลหนองตรุด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองตรัง
ที่อยู่  กศน.ตำบลหนองตรุด ม.3 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง
TEL.075-216886
e-mail: sanyalak7535@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05