[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
แบบรายงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.ตำบลหนองปรือ กศน.อำเภอรัษฎา      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
 
1.       ชื่อบ้านหนังสือ   บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านคลองมวน    ชื่อเจ้าของบ้าน นางมณฑาทิพย์ ศรีวิเชียร
2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นางมณฑาทิพย์ ศรีวิเชียร
3.       ที่อยู่ 46/1 ม.1 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จังหวัดตรัง สถานที่ใกล้เคียง ตลาดคลองมวน
4.       จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อคน/วัน 10-15 คน                จำนวนหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์   4   เล่ม/ฉบับ
5.       จำนวนวัสดุ อุปกรณ์      ป้าย     1 ชิ้น            โต๊ะ 4    ตัว              เก้าอี้    4 ตัว
ชั้นวาง                  อื่นๆ     -
6.       ปัญหา/ข้อจำกัด/อุปสรรค
-          ไม่มีที่วางหนังสือพิมพ์ ระยะทางจากบ้านหนังสือกับร้านหนังสือค่อนข้างไกล
7.       แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
-          อยากให้มีร้านหนังสืออยู่ในจุดศูนย์กลาง
8.       แผนที่ตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะและภาพถ่ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ 

 

1.       ชื่อบ้านหนังสือ   บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านไทรบ่วง     ชื่อเจ้าของบ้าน นางรัตน์ติมา บุญสนอง
2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นางรัตน์ติมา บุญสนอง
3.       ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 201 ชื่อหมู่บ้าน บ้านไทรบ่วง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
สถานที่ใกล้เคียง ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน
4.       จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อคน/วัน   10 คน                   จำนวนหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์   4   เล่ม/ฉบับ
5.       จำนวนวัสดุ อุปกรณ์      ป้าย     1 ชิ้น            โต๊ะ     1 ตัว             เก้าอี้    4 ตัว
ชั้นวาง   -                อื่นๆ     -
6.       ปัญหา/ข้อจำกัด/อุปสรรค
-          ไม่มีที่วางหนังสือ สถานที่บริเวณโดยรอบต้องปรับปรุง
7.       แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
-          อยากให้มีหนังสือและวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม
8.       แผนที่ตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะและภาพถ่ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ

       

 
 
 
ไปที่ว่าอำเภอรัษฎา
ไปตำบลเขาไพร
 

 

แบบรายงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.ตำบลหนองปรือ กศน.อำเภอรัษฎา      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
 
1.       ชื่อบ้านหนังสือ   บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านหนองปรือ     ชื่อเจ้าของบ้าน นางศิริภา ผาสุข
2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นางศิริภา ผาสุข
3.       ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 163 ชื่อหมู่บ้าน บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
สถานที่ใกล้เคียง ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน
4.       จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อคน/วัน   10 คน                   จำนวนหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์   4   เล่ม/ฉบับ
5.       จำนวนวัสดุ อุปกรณ์      ป้าย     1 ชิ้น            โต๊ะ     1 ตัว             เก้าอี้    4 ตัว
ชั้นวาง   -                อื่นๆ     -
6.       ปัญหา/ข้อจำกัด/อุปสรรค
-          ไม่มีที่วางหนังสือ บริเวณโดยรอบต้องปรับปรุงเนื่องจากเป็นร้านค้า
7.       แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
-          อยากให้มีหนังสือและวัสดุอุปกรณ์เพิ่มเติม
8.       แผนที่ตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะและภาพถ่ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ

       

 
 
 
ไปที่ว่าอำเภอรัษฎา
ไปตำบลเขาไพร
 

 

แบบรายงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.ตำบลหนองปรือ กศน.อำเภอรัษฎา      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
 
1.       ชื่อบ้านหนังสือ   บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านเกาะปราง    ชื่อเจ้าของบ้าน นางสีเงิน ทองแก้ว
2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นางสีเงิน ทองแก้ว
3.       ที่อยู่ บ้านเลขที่ 100  ม.12 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จังหวัดตรัง สถานที่ใกล้เคียง โรงเรียนบ้านไทรบ่วง
4.       จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อคน/วัน 6- 10 คน       จำนวนหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์   4   เล่ม/ฉบับ
5.       จำนวนวัสดุ อุปกรณ์      ป้าย     1 ชิ้น            โต๊ะเก้าอี้          1 ชุด            
                   อื่นๆ     ศาลา 1 หลัง
6.       ปัญหา/ข้อจำกัด/อุปสรรค 
ไม่มีที่วางหนังสือพิมพ์ ระยะทางจากบ้านหนังสือกับร้านหนังสือค่อนข้างไกล
7.       แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
-          อยากให้มีร้านหนังสืออยู่ในจุดศูนย์กลาง
 
8.       แผนที่ตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะและภาพถ่ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ
แบบรายงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.ตำบลหนองปรือ กศน.อำเภอรัษฎา      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
 
1.       ชื่อบ้านหนังสือ   บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านในร่อน    ชื่อเจ้าของบ้าน น.ส.น้ำฝน ทองไทย
2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน บ้าน น.ส.น้ำฝน ทองไทย
3.       ที่ตั้ง บ้านเลขที่ 46/2   หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
สถานที่ใกล้เคียง วัดคลองเขาจันทร์
4.       จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อคน/วัน   10 คน                   จำนวนหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์   4   เล่ม/ฉบับ
5.       จำนวนวัสดุ อุปกรณ์      ป้าย     1 ชิ้น            โต๊ะ     2 ตัว             เก้าอี้    6 ตัว
ชั้นวาง   - ตัว           อื่นๆ     -
6.       ปัญหา/ข้อจำกัด/อุปสรรค
-          ไม่มีที่วางหนังสือที่เป็นระบบ
7.       แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
-           
8.       แผนที่ตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะและภาพถ่ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กิจกรรมตรวจเยี่ยมร้านหนังสือ กศน.ตำบลหนองปรือ
ตรวจเยี่ยมร้านหนังสือเพื่อสอบถามสภาพปัญหาและติดตามการรับหนังสือของบ้านหนังสืออัจฉริยะของ ตำบลหนองปรือ เนื่องจากในบางครั้งผู้ที่มารับหนังสือไม่เจอกับเจ้าของร้านก็ไม่สามารถรับหนังสือไปได้ กรณีที่เป็นนิตยสาร ทำให้เกิดการเสียเวลาของผู้รับหนังสือเพราะระยะทางค่อนข้างไกล จึงได้ปรึกษากับเจ้าของร้านหนังสือเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
 

แบบรายงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.ตำบลหนองปรือ กศน.อำเภอรัษฎา      สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
 
1.       ชื่อบ้านหนังสือ   บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านหัวถนน    ชื่อเจ้าของบ้าน นางสุปรีญา แสงผึ้ง
2.       ชื่ออาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน นางสุปรีญา แสงผึ้ง
3.       ที่อยู่ บ้านเลขที่ 71  ม.9 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จังหวัดตรัง สถานที่ใกล้เคียง ถนนพาดรถไฟ
4.       จำนวนผู้ใช้บริการเฉลี่ยต่อคน/วัน 6- 10 คน       จำนวนหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์   4   เล่ม/ฉบับ
5.       จำนวนวัสดุ อุปกรณ์      ป้าย     1 ชิ้น            โต๊ะเก้าอี้          1 ชุด            
ชั้นวาง   1 ตัว                    อื่นๆ     -
6.       ปัญหา/ข้อจำกัด/อุปสรรค 
ไม่มีที่วางหนังสือพิมพ์ ระยะทางจากบ้านหนังสือกับร้านหนังสือค่อนข้างไกล
 
7.       แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ
-          อยากให้มีร้านหนังสืออยู่ในจุดศูนย์กลาง
 
8.       แผนที่ตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะและภาพถ่ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ


เข้าชม : 985
 
 
กศน.ตำบลหนองปรือ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา
ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เบอร์โทร 085-5701625
e-mail : pomoriginal@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05