[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
กศน.ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่ตั้งอยู่ในระดับตำบล ซึ่งจัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
2. สร้างและกระจายโอกาสเรียนรู้โดยการกระจายแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี  เพื่อตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. จัดและส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและชดเชยโอกาสทางการศึกษา
4. สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นกลไกในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมให้ชุมชนจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
          6. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาการงานและอาชีพโดยให้ความสำคัญ กับการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน
          7. มุ่งจัดการศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรเชิงบูรณาการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
          8. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง สะดวกในการใช้งานสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย
 
เป้าหมายประสงค์/ตัวชี้วัด/กลุ่มเป้าหมาย
1.เป้าหมายด้านการยกระดับการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษา
เป็นการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรวัยแรงงานและการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความประสงค์จะได้รับการศึกษาโดยกำหนดเป้าหมายไว้ ดังนี้
1) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) ได้รับการยกระดับการศึกษาที่สูงขึ้นถึงระดับมัธยมศึกษาและการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 1,500 คน
2) ประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาส   เช่น ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ เด็กจากครัวเรือนที่ยากจน ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียง  ผู้พิการ ผู้ไม่รู้หนังสือและกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ  จำนวน 100 คน
3) ประชาชนที่ได้รับบริการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  จำนวน 300   คน
2. เป้าหมายด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
          2.1 พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยให้ผู้เรียนแต่ละสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5  จากฐานปีการศึกษา 2553  ใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
2.2 ลดอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานนอกระบบ เฉลี่ยร้อยละ 5 ในทุกระดับ
2.3 ผู้เรียนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง แต่ละหลักสูตรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร
2.4 ผู้เรียน/ผู้รับบริการ กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ละกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85เข้าชม : 554
 
 
ศกร.ตำบลหนองช้างแล่น
ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลหนองช้างแล่น
สถานที่ตั้ง โรงเรียนบ้านป่ายาง  หมู่ที่ ๘  ตำบลหนองช้างแล่น  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
เบอร์โทร ๐๙๕-๑๗๑๗๙๔๖  ID LINE 0987248676
e-mail kererattanapisut6@gmail.com 
Fan Page faceebok : ศกร.ตำบลหนองช้างแล่น
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05