[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                        
โดยจัด ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีสาระสอดคล้องกับบริบทของสังคมประเทศ  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานของบุคคลให้สามารถถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น  4  ด้าน คือ 

                        1.  ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัย ฯลฯ

                        2.  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย  และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน  การจราจร  ฯลฯ

                        3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์  ทำนุบำรุง  ฯลฯ

                        4.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

                        ในการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ  และการแก้ปัญหา  เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม โดยจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจ  เข้าค่าย  การอบรมประชาชน  การจัดกิจกรรมชุมชน  และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
เข้าชม : 331
 
 
กศน.ตำบลหนองบัว
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา
ที่อยู่บ้านเลขที่100 ม.8 ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160 เบอร์โทร 085-570-1625
E-mail : Pomoriginal@gmail.com

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05