[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
ประวัติ กศน.ตำบล

*    ประวัติความเป็นมาของ กศน. ตำบลหนองบ่อ 

           ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองบ่อ ได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548  ณ บ้านทุ่งเกาะญวน  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองบ่อ  อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง ได้จัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ของการศึกษานอกระบบโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนในชุมชน   เป็นสถานที่เสริมสร้างถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแหล่งบริการชุมชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนนั้น ๆ  เมื่อ พ.ศ.2552 ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์การเรียนชุมชนตำบลหนองบ่อมาเป็น   

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญของตำบลหนองบ่อ

 

*    สภาพทั่วไป

 

ตำบลหนองบ่อ

 

ประวัติความเป็นมา

                                 สมัยก่อนเล่ากันว่า มีหนองน้ำ หนองใหญ่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของหมู่ที่ 5 อยู่แห่งหนึ่ง  ชาวบ้านเรียกกันว่า  หนองบ่อใต้   ส่วนอีกหนองอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่  3   ชาวบ้านเรียกชื่อว่า หนองบ่อเหนือ  เพราะอยู่ทางทิศเหนือ   ต่อจากนั้นชาวบ้านได้เอาชื่อของหนองบ่อเหนือกับหนองบ่อใต้มารวมกันและตั้งชื่อว่า  ตำบลหนองบ่อ มาจนถึงทุกวันนี้

 โดยแบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน ส่วนมากการตั้งชื่อหมู่บ้านต่างๆ ตามสิ่งแวดล้อม,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต   คือ บ้านโหละหาร  บ้านพรุกำหวาน  บ้านหนักแบก  บ้านปากคลอง บ้าน        ทุ่งเกาะญวน  และบ้านพรุนายช้าง

วิสัยทัศน์    หนองบ่อ

                                เมืองแห่งภูมิปัญญา                           ประชาร่มเย็น

เป็นชุมชนเข้มแข็ง                            เมืองแห่งเศรษฐกิจ

คุณภาพชีวิตที่ดี                                   มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 อาณาเขตติดต่อ

                                ตำบลหนองบ่อมีเนื้อที่ทั้งหมด 28.40  ตารางกิโลเมตร  ( 17,750 ไร่ ) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                                ทิศเหนือ                จด   ตำบลนาชุมเห็ด           อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง        

                                ทิศตะวันออก       จด   ตำบลในควน  และ ตำบลโพรงจระเข้  อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง

                                ทิศใต้                      จด   ตำบลในควน  อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง

                                ทิศตะวันตก          จด   ตำบลเกาะเปีย และตำบลย่านตาขาว  อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง

 

 

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

                                ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลหนองบ่อ  เป็นเนินลูกคลื่นกระจายไปทั่วตำบลระหว่างเนินเป็นแอ่งหลุมลึก มีในหมู่ที่ 5 และ 6  และเป็นที่ลุ่มแคบ ๆ ทอดตัวไปในระหว่างเนิน มีในหมู่ที่ 1,2,4 และ 6 บางแห่งเป็นพื้นที่รับน้ำ และทางระบายน้ำในฤดูฝน  มีในหมู่ที่ 1 และ 6 ที่ราบจะเป็นทุ่งนาในหมู่ที่ 3,5 และ 6 แต่ไม่กว้างนัก  บริเวณทางด้านทิศใต้และตะวันออก ในหมู่ที่ 1,4 และ 5 จะขนานตามแนวคอลงลำพิกุล  ซึ่งจะมีปัญหาน้ำท่วม แต่ไม่รุนแรงนัก สันแนวและเนินสูงในหมู่ที่ 4 และ 6 และสันแนวค่อนข้างราบในหมู่ที่ 1,2,3 และ 5

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

                                ตำบลหนองบ่อ  เป็น  1 ใน  8  ตำบลของอำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  ห่างจากที่ว่าการอำเภอย่านตาขาวมาทางทิศตะวันออก  ประมาณ  7  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ  28.40  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  17,750  ไร่   แบ่งเขตการปกครองเป็น   6  หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่      1              บ้านโหละหาร

หมู่ที่       2              บ้านพรุกำหวาน

หมู่ที่       3              บ้านหนักแบก

หมู่ที่       4              บ้านปากคลอง

หมู่ที่       5              บ้านทุ่งเกาะญวน

หมู่ที่       6              บ้านพรุนายช้าง  

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                        ตำบลหนองบ่อ  ส่วนใหญ่จะขาดแคลนละแหล่งน้ำตื้นเขิน  ไม่มีการขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ   ตำบลหนองบ่อ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ดังนี้

                                -  คลองลำพิกุล   คลองเปียะ  คลองลำชาน

                                -  หนองช้างแล่น  หนองยายหม่า  หนองหอยโข่ง  และหนองพรุยนต์

ผู้นำ / แกนนำในตำบล

 

 

 

                (1)  ด้านการปกครอง (ผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน)

1.            นายสมบูรณ์         ชัยแก้ว                                   ตำแหน่ง                                กำนันตำบลหนองบ่อ

2.            นายวิทยา              รักษ์ทอง                                ตำแหน่ง                                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   2

3.            นายมณี                 โสธารัตน์                              ตำแหน่ง                                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   3

4.            นายสมนึก           นะวะกะ                             ตำแหน่ง                                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   4

5.            นายมงคล              แก้วอนันต์                           ตำแหน่ง                                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   5

6.            นายจำเริญ           ศรีเพชร                               ตำแหน่ง                                ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่   6

 

 

 

                 (2) ด้านการบริหาร (สมาชิก  อบต.)

1.            นายสุบรรณ์          พรหมมี                                             ตำแหน่ง                            นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      

2.            นางชอ้อน           พรมมี                                  ตำแหน่ง                รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3.            นายพิชัย             ลิ้มวัน                                ตำแหน่ง                รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

4.            นายธีรยุทธ            แก้วพิทักษ์                        ตำแหน่ง                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5.            นายประยุทธ       เศรษฐวิชัย                           ตำแหน่ง                ประธานสภาฯ

6.            นางยุพิน             จงรักษ์                                ตำแหน่ง                รองประธานสภาฯ

7.            นางพรรณี             จิตต์บุญ                                 ตำแหน่ง                เลขานุการสภาฯ

8.            นางสาวหนูอาบ   เสริฐเสน                               ตำแหน่ง                สมาชิก  อบต. หมู่ที่  1

9.            นายไพโรจน์       ศิริพันธ์                                ตำแหนึ่ง                สมาชิก  อบต. หมู่ที่  1

10.          นายสมปอง         ขวัญนิมิตร                          ตำแหน่ง                สมาชิก  อบต. หมู่ที่  2

11.          นายธำรง             เอียดเหล็น                          ตำแหน่ง                สมาชิก  อบต. หมู่ที่  2

12.          นายเสถียร           จิตต์บุญ                                               ตำแหน่ง                สมาชิก  อบต. หมู่ที่  3

13.          นายนิรันดร์          แท่นมาก                               ตำแหน่ง                สมาชิก  อบต. หมู่ที่  3

14.          นายบุญนพ           จันพุ่ม                                   ตำแหน่ง                สมาชิก  อบต. หมู่ที่  4

15.          นายอภิเชษฐ        นะวะกะ                               ตำแหน่ง                สมาชิก  อบต. หมู่ที่  4

16.          นายอุดม                ชัยเพชร                                ตำแหน่ง                สมาชิก  อบต. หมู่ที่  5

17.          นายวิจิตร               แก้วพิทักษ์                            ตำแหน่ง                สมาชิก  อบต. หมู่ที่  5

18.          นางพรรณี             จิตต์บุญ                               ตำแหน่ง                สมาชิก  อบต. หมู่ที่  6

19.          นายวรรณา          เอียดสงคราม                     ตำแหน่ง                สมาชิก  อบต. หมู่ที่  6

 

(3)  ด้านอาสาสมัคร

1.            นายบุญชุบ           จงรักษ์                                   ตำแหน่ง                ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

2.            นางฉลวย              ชัยแก้ว                                   ตำแหน่ง                ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

3.            นางฉลวย              ชัยแก้ว                                   ตำแหน่ง                ประธาน ก.พ.ส.ต.

4.            ด.ต.สีงหราช       วังโยธา                                  ตำแหน่ง                ประธานเครือข่าย กทบ/ ประธาน ศอช.   

                                                                                                              ตำบลหนองบ่อ

               

 

 

 

              (4)  ผู้มีความรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ด้านต่าง ๆ ในชุมชน

1.          นางเทียบ              นาแจ้ง                                   นวดแผนโบราณ

2.            นายเดช                 จับปลั่ง                                   ตีมีด

3.            นายสุทิน               แท่นจันทร์                            ช่างตกแต่งโลงศพ

4.            นางหนูริน             แก้วพิทักษ์                           นวดแผนโบราณ                

5.            นายเริ่ม                                 หมุนเกตุ                                การจักสาน

6.            นางสาววรรณา    แซ่ด่าน                                  ดอกไม้ประดิษฐ์

7.            นางวัง                   นะวะกะ                                การจักสาน

8.            นางประคอง         นะวะกะ                                การจักสาน

9.            นายเจิม                  ชุมพล                                    หมอต่อกระดูก    

10.          นางประจวบ         คงรักษ์                                   หมอต่อกระดูก,บีบเอ็น

11.         นายปลอบ             รักสม                                     รักษาพิษงู, หมอทำขวัญบ่าว-สาว

12.          นายเสียน              จิตต์บุญ                                  รำมโนราห์

13.          นายกล่อม             ศรีช่วย                                   รำมโนราห์

14.          นายชอบ                นิคะ                                       รำกลองยาว

15.          นายฉลอง              คืนตัก                                     ยาสมุนไพร

16.          นางสมปอง          ดีเบา                                       หมอเอ็น  - เส้นกระดูก

17.          นายจำเรือง           รามรักษ์                                 มโนราห์

18.          นายวินัย                                ขาวคง                                    นายหนังตะลุง/ช่างตีเหล็ก

19.          นายผัน                  นาคช่วย                                                จักสาน หัตถกรรม

20.          นางมาลี                 จันดำ                                      เพาะพันธ์ดอกไม้

21.          นางวีณา                                ประจำเกาะ                           ทำครัวในงานต่าง ๆ

21.          นายนิรันดร์          แท่นมาก                               ทำครัวในงานต่าง ๆ

22.          นายสมนึก            ศรีเพชร                                 พิธีกรรมทางศาสนา

23.          นายเขตร์               เอียดเหล็น                            สมุนไพร

24.          นายสมพร             พลประสิทธิ์                         สมุนไพร

25.          นายบุญช่วย          มากเขียว                                หมอพื้นบ้าน

26.          นายสมจิตร           ขวัญนิมิตร                            ทำบุญเดือนสิบ

27.          นางคลี่                   พลประสิทธิ์                         แห่เทียนพรรษา

28.          นางมัตติกา           เชยชื่นจิตร                            ประเพณีลอยกระทง

29.          นางวิทยารัฐ          บรรณถะ                                               ช่างแกะสลัก,หัตถกรรม

30.          นางยงยุทธ           ณ  สงฆ์                                 ช่างไม้

31.          นางวิมล                                ขวัญนิมิตร                            จักสาน

32.          นางเฉลิม              แก้วพิทักษ์                            ไสยศาสตร์

33.          นางสุณี                  สิงห์แก้ว                               ไสยศาสตร์

34.          นายเหียม              ศรีพล                                     ไสยศาสตร์

35.          นายสมหมาย        พลประสิทธ์                         นวดแผนโบราณ/มโนราห์

36.          นางผ่อง                 บรรณสาร                             ยาสมุนไพร

37.          นายวิรัตน์              วังโยธา                                  ช่างก่อสร้าง

38.          นายธิดา                 แก้วแทน                               ช่างก่อสร้าง

39.          นายประจวบ         แก้วพิทักษ์                            ติดตามขยายพันธ์ยางพารา

40.          นางสาคร              วังโยธา                                  ทำขนม

41.         นายเฉลิม              อินทร์ทอง                             หมอดูดวงชะตา

42.          นายพหล               พรหมี                                    หมอดูดวงชะตา

43.          นางผ่อง                 บรรณสาร                             พิธีกรรมทางศาสนา

 1. จำนวนประชากร  (ที่อาศัยอยู่จริง) แยกเป็นรายหมู่บ้าน

 

ชื่อบ้าน

 

หมู่ที่

จำนวนครัวเรือน

ทั้งหมด (ครัวเรือน)

จำนวนประชากรทั้งหมด

ชาย

หญิง

รวม

โหละหาร

1

222

634

688

1,322

พรุกำหวาน

2

168

576

629

1,205

หนักแบก

3

199

965

1035

2,000

ปากคลอง

4

163

595

625

1,220

ทุ่งเกาะญวน

5

114

407

440

847

พรุนายช้าง

6

90

308

304

612

รวม

956

3,485

3,721

7,206

 

ลักษณะประชากร                

1. จำนวนประชากรของตำบล (ที่อาศัยอยู่จริง) แยกตามช่วงอายุ

 

 

ช่วงอายุประชากร

 
 
กศน.ตำบลหนองบ่อ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอย่านตาขาว
ที่อยู่ บ้านทุ่งเกาะญวน  หมู่ที่ 5  ตำบลหนองบ่อ   อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง       เบอร์โทร 089-8682777

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05