[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ชื่อ-สกุล วิชาที่ลงทะเบียน
1  น.ส.สาวิตรี    วีระสุข สังคมศึกษา อาเชียนศึกษา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ หลักการเกษตรอินทรีย์ ภาษาอังกฤษเืพื่อการศึกษาต่อ ประวัติประเทศมหาอำนาจของโลก Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน การขายและการตลาด
2 นายนิพนธ์ คงสมคิด คณิต อาเชียนศึกษา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ หลักการเกษตรอินทรีย์ ภาษาอังกฤษเืพื่อการศึกษาต่อ ประวัติประเทศมหาอำนาจของโลก Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน การขายและการตลาด
3 น.ส.สิริมา  สังเกตุ   อาเชียนศึกษา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ หลักการเกษตรอินทรีย์ ภาษาอังกฤษเืพื่อการศึกษาต่อ ประวัติประเทศมหาอำนาจของโลก Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน การขายและการตลาด
4 นายทัศนะ เส็นบัตร คณิต อาเชียนศึกษา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ หลักการเกษตรอินทรีย์ ภาษาอังกฤษเืพื่อการศึกษาต่อ ประวัติประเทศมหาอำนาจของโลก Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน การขายและการตลาด
5 นายวิรยุติ แก้วแกมทอง วิทยาศาสตร์ ช่องทางกาาขยายอาชีพ ภาษาไทย อาเซียนศึกษา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
6 น.ส.ภัทรดา  วัตรุจีกฤต  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
7 น.ส.จุฑามณี  คงยงค์  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
8 นายยุทธพล  พิพัฒน์ผล  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
9 นายวุฒิชัย  สังข์สนิท  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
10 นายวิทยา  หมื่นละม้าย  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
11 น.ส.บุญจิรา พิพัฒน์ผล  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
12 นายณฐกร  โก้สกุล  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
13 นางจรรยา ทองขาวเผือก  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
14 นายปริญวัฒน์ เกิดศรี  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
15 น.ส.รัตนา  ศรีเจ้า  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
16 นายจีรวัฒน์  จันทร์ไชย  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 17 น.ส.สุนิษา บุญส่ง  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 18 น.ส. ศิโรรัตน์ จันทร์ไชย  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 19 น.ส.รังสิมา สังเกตุ  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 20 นายสุรวิชย์  แกมนรา  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 21 น.ส.เยาวเรศ พุฒิไพรี  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 22 นายเหมันต์  รุ่งเรือง  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 23 น.ส.สิริพร  ปานจันทร์  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 24 น.ส.นันติยาภรณ์ เพชร  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 25 นายพรศักดิ์ แป้นสุข  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 26 น.ส.ทัศนีย์  แก้วเมือง  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 27 นางวาสนา สังข์สุวรรณ  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 28 น.ส.ดารินทร์ สงวนศักดิ์  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 29 นายฤทธิไกร บุญไกร  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 30 นายธรรมสถิต ทองด้วง  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
 31 นายกิตติพงษ์ เจริญฤทธิ์  วิทยาศาสตร์  ช่องทางกาาขยายอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ  การขยายและการตลาด  Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน  การขายและการตลาด
32 น.ส.ศรีรัตน์  กลับแก้ว วิทยาศาสตร์ ช่องทางกาาขยายอาชีพ ภาษาไทย อาเซียนศึกษา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ การขยายและการตลาด Internet กับการเรียนรู้ไร้พรมแดน การขายและการตลาดเข้าชม : 757
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
หมู่ 5  ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160 โทรศัพท์ 075-286275 

T_tavan@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05