[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
ชื่อ-สกุล วิชาที่ลงทะเบียน
1  นายศรัณย์  จิตรเพชร วิทยาศาสาสตร์ สังคมศึกษา อาเซียนศึกษา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ หลักการเกษตรอินทรีย์    
2  นางรังสินี  พุทธสวัสดิ์ อาเซียนศึกษา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ หลักการเกษตรอินทรีย์        
3  นางมาลัย  เพชรอินทร์ อาเซียนศึกษา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ หลักการเกษตรอินทรีย์        
4  นายสุริยันต์  สงวนศักดิ์ วิทยาศาสาสตร์ ภาษาไทย อาเซียนศึกษา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ หลักการเกษตรอินทรีย์    
5  นายสันติภาพ  สงวนศักดิ์ วิทยาศาสาสตร์ ภาษาไทย อาเซียนศึกษา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ หลักการเกษตรอินทรีย์    
6  นายธีรพงค์  มาประโสม วิทยาศาสาสตร์ ช่องทางการพัฒนาอาชีพ ภาษาไทย อาเซียนศึกษา การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
7  นางสุภัสสร  พิพัฒน์ผล  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
8  นายชะนะ  เพชรอินทร์  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
9  นายภานุวัฒน์   นุชชา  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
10 นายสุริเยนทร์  ชุมแก้ว  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
11 นายวิภูษิต  จริงจิตร  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
12 น.ส.ฉอ้อน สังขโชติ  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
13 นางอำไพ  สุวรรณอัมพร  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
14 นางนุชนาฎ  อ่อนอินทร์  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
15 นางนงนุช  ชูเนียม  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
16 นายพจน์ชนะ  สมหมาย  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
17 นายนฤนาท  มุกแก้ว  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
18 น.ส.ขวัญฤดี  วุ่นปาน  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
19 นายนัฐพล  ไข่เขียว  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
20 น.ส.ปิยธิดา สงวนศักดิ์  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
21 นายเสรี  ทองส่งโสม  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
22 น.ส.กัญญารัตน์ วีระสุข  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
23 น.ส.ฐาปนีย์  รัตนวิลัย  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
24 นายสรายุทธ  ดำทอง  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
25 นางสุดารัตน์  สายสุวรรน์  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
26 นายนิพนธ์ เดชเทศ  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    
27 น.ส. เวนิตา  ฤทธิ์มาก  วิทยาศาสาสตร์  ช่องทางการพัฒนาอาชีพ  ภาษาไทย  อาเซียนศึกษา  การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ    เข้าชม : 807
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
หมู่ 5  ตำบลคลองปาง  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 92160 โทรศัพท์ 075-286275 

T_tavan@windowslive.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05